Szkolenia z szacowania szkód łowieckich rozpoczną się po przyjęciu nowelizacji

W związku z podjęciem przez Sejm prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie przewidziany cykl szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich, organizowanych przez Lasy Państwowe, rozpocznie się po wejściu w życie znowelizowanej ustawy. Nowy program szkoleń uwzględni zmiany wprowadzone nowelizacją.
27.04.2018 | JAN BłASZCZYK, ZESPół GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ DGLP

W związku z podjęciem przez Sejm prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie przewidziany cykl szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich, organizowanych przez Lasy Państwowe, rozpocznie się po wejściu w życie znowelizowanej ustawy. Nowy program szkoleń uwzględni zmiany wprowadzone nowelizacją.

Wniesiony przez grupę posłów projekt nowelizacji zakłada włączenie do zespołu szacującego szkody pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy zastąpią przedstawicieli organów wykonawczych gmin bądź przedstawicieli organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin.

Nowelizacja zakłada, że jednostką wiodącą w zespole szacującym szkody będzie przedstawiciel zarządcy bądź dzierżawcy obwodu łowieckiego, do którego rolnik będzie kierował zgłoszenie o szkodzie i który będzie odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z oględzin wstępnych szkody lub szacowania ostatecznego.

Natomiast cykl szkoleń pilotażowych z zakresu szacowania szkód łowieckich zostanie organizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Cykl ten obejmuje przeprowadzenie sześciu szkoleń.

Zebrane w ich trakcie uwagi posłużą do m.in. ewentualnej korekty zakresu tematycznego szkolenia oraz  sposobu jego prowadzenia. Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Puszczykowie koło Poznania oraz we współpracy z Opolską Izbą Rolnicza, w jej siedzibie. Łącznie w tym roku zorganizowanych zostanie jeszcze 79 szkoleń w różnych regionach kraju.

Informacje o szkoleniach zostaną przekazane do wszystkich gmin za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, kół łowieckich za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ, izb rolniczych, a także nadleśnictw. Informacje o szkoleniach będą dostępne również na stronie internetowej Lasów Państwowych.

Uruchomiona zostanie możliwość rejestrowania się na szkolenia przy użyciu aplikacji dostępnej na stronie LP. Przy rejestracji na szkolenia preferowani będą przedstawiciele organów gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin.

Niezależnie od szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu w nadleśnictwach prowadzone będą lokalne szkolenia dla przedstawicieli gmin, przedstawicieli organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, kół łowieckich, izb rolniczych z podstawowego zakresu dotyczącego szacowania szkód łowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo łowieckie.  

Na platformie e-learningowej LP zostanie również uruchomione szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W tym samym miesiącu na kanale YouTube LP zostanie zamieszczony film instruktażowy na temat szacowania szkód łowieckich, zrealizowany w oparciu o szkolenia pilotażowe.

Na stronie LP zostanie również zamieszczony skrócony przewodnik po szacowaniu szkód łowieckich. W trakcie przygotowywania jest podręcznik dla osób szacujących szkody łowieckie.

Materiały do pobrania: