Zbiór raportów o stanie lasów, leśnictwie oraz działalności edukacyjnej prowadzonej przez pracowników Lasów Państwowych. (Fot. Shutterstock/Pressmaster)
Stan lasów w Polsce jest przedmiotem oceny władz państwowych. W ramach tej oceny na Lasy Państwowe – zgodnie z ustawą o lasach – został nałożony obowiązek corocznego sporządzania raportu o stanie lasów. Jest on opracowywany na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyk międzynarodowych.
W ciągu ostatnich 50 lat lasy w Europie powiększały zarówno swoją powierzchnię, jak i zasobność, pełniąc jednocześnie rolę pochłaniacza węgla i odzyskując dobrą kondycję po minionej epoce wylesiania. W wielu państwach Europy wdrożono krajowe strategie adaptacji do zmian klimatu oraz inne działania ukierunkowane na wykorzystanie potencjału lasów i sektora leśnictwa do złagodzenia zmian klimatycznych. Wpływ tych zmian na lasy, a szczególnie na ich różnorodność genetyczną, nie został jednak dostatecznie uwzględniony w powyższych działaniach. Z tych powodów grupa robocza EUFORGEN ds. zmian klimatu i ochrony leśnych zasobów genetycznych przedstawiła w niniejszej publikacji wytyczne dotyczące dalszych działań.
Opracowanie zawiera dane liczbowe dotyczące lasów i gospodarki leśnej w Polsce z lat 1997–2007. Stanowi ono uzupełnienie publikacji „Las w liczbach”, obejmującej okres od połowy XVII w. do roku 1997, wydanej w 1997 r. i dostępnej w bibliotekach w wersji drukowanej.
Przewodnik po lasach, leśnictwie i jego problemach w krajach Unii Europejskiej, opracowany w roku 2006 przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Centrum Informacyjne Lasów Państwowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych krajów UE. Publikacja odzwierciedla różnorodność warunków przyrodniczych, gospodarczych i społecznych kształtujących strukturę, cele i zadania lasów oraz leśnictwa w krajach Wspólnoty. Opracowanie dostępne również w wersji angielskiej.