Zbiór raportów o stanie lasów, leśnictwie oraz działalności edukacyjnej prowadzonej przez pracowników Lasów Państwowych. (Fot. Shutterstock/Pressmaster)
Stan lasów w Polsce jest przedmiotem oceny władz państwowych. W ramach tej oceny na Lasy Państwowe – zgodnie z ustawą o lasach – został nałożony obowiązek corocznego sporządzania raportu o stanie lasów. Jest on opracowywany na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyk międzynarodowych.
W 2020 r. została ogłoszona „Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 - Przywracanie przyrody do naszego życia”, która stwarza wiele nowych możliwości, ale także wyzwań dla zrównoważonego leśnictwa w Polsce. Na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wykonane zostały ekspertyzy, mające na celu określenie konsekwencji wdrożenia jednego z podstawowych celów unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2030 r., polegającego na objęciu ochroną ścisłą 10 proc. powierzchni lądowej UE.
Zadanie prowadzenia edukacji leśnej jest jednym z priorytetowych zadań PGL LP i wynika z przyjętych w 1997 r. przez polski rząd założeń „Polityki Leśnej Państwa” oraz „Wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych” zawartych w Zarządzeniu nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. Edukacja leśna ma na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach lasu i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych.
Raporty powstają na zlecenie ministra właściwego ds. leśnictwa, w ramach sprawozdawczości dla Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zawierają szczegółowe informacje nt. różnorodności lasów i zadrzewień, uwarunkowań prawnych i politycznych, współpracy międzynarodowej oraz kierunków działań w zakresie ochrony i wykorzystania leśnych zasobów genetycznych. Krajowe raporty sporządzane są przez LBG Kostrzyca, we współpracy z przedstawicielami DGLP, IBL, Biura Nasiennictwa Leśnego oraz BULiGL. Są one wykorzystywane do opracowania dokumentu FAO pt. „The State of the World’s Forest Genetic Resources”, publikowanego w cyklach 10-letnich.
Broszura opracowywana corocznie na podstawie „Raportu o stanie lasów w Polsce” i „Sprawozdania finansowo-gospodarczego PGL LP", przedstawiająca informacje o lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dostępna również w wersji angielskiej.
Broszura opracowywana corocznie na podstawie „Raportu o stanie lasów w Polsce”, przedstawiająca informacje o stanie lasów wszystkich form własności na tle danych z ostatnich lat oraz na tle innych krajów. Dostępna również w wersji angielskiej.
Opracowanie zawiera dane liczbowe dotyczące lasów i gospodarki leśnej w Polsce z lat 1997–2007. Stanowi ono uzupełnienie publikacji „Las w liczbach”, obejmującej okres od połowy XVII w. do roku 1997, wydanej w 1997 r. i dostępnej w bibliotekach w wersji drukowanej.
Przewodnik po lasach, leśnictwie i jego problemach w krajach Unii Europejskiej, opracowany w roku 2006 przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Centrum Informacyjne Lasów Państwowych na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych krajów UE. Publikacja odzwierciedla różnorodność warunków przyrodniczych, gospodarczych i społecznych kształtujących strukturę, cele i zadania lasów oraz leśnictwa w krajach Wspólnoty. Opracowanie dostępne również w wersji angielskiej.