Szkolenia z szacowania szkód łowieckich

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.
23.09.2022 | Jan Błaszczyk, Zespół Gospodarki Łowieckiej DGLP

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

W okresie od 2018 do 2021 r. LP zrealizowały łącznie 62 szkolenia, z których skorzystały łącznie 2353 osoby.

Szkolenia organizuje na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Były one prowadzone w oparciu o program opracowany w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, określony zarządzeniem nr 56/2018 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Szkolenia są dedykowane podmiotom wymienionym w Ustawie o zmianie Ustawy Prawo Łowieckie. Są to przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawiciele izb rolniczych, przedstawiciele dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Osobny cykl szkoleń z tego samego zakresu dedykowany jest pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych LP. 

Dodatkowo w grudniu 2018 r. uruchomione zostały szkolenia w formie e-learningu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach można uzyskać w Ośrodku Rozwojowo Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Znowelizowana ustawa stanowi, że poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Poszkodowany niezadowolony z wysokości ustalonego odszkodowania może odwołać się do właściwego nadleśniczego. Nadleśniczy przeprowadza postępowanie odwoławcze i wydaje decyzję ostateczną ustalając należne odszkodowanie.

Znowelizowana ustawa uwzględnia zgłaszany od wielu lat postulat rolników, aby szkoda oszacowana była obiektywnie przez niezależnych ekspertów. Takimi ekspertami w zespole są przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego i izby rolniczej.

Osobą koordynującą pracę zespołu i odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z szacowania jest przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Podsumowując, od 2018 r. Lasy Państwowe przygotowały szkolenia i dodatkowe narzędzia wspierające uzyskiwanie wiedzy o szacowaniu szkód łowieckich. Są to:

  1. Ww. Szkolenia dla ODR, IR oraz ZO PZŁ i OHZ w formule tradycyjnej: realizowane zgodnie z zebranym zapotrzebowaniem i po uwzględnieniu ograniczeń związanych z zapobieganiem COVID-19
  2. Ww. Szkolenia dla pracowników LP w formule tradycyjnej: realizowane zgodnie z zebranym zapotrzebowaniem i po uwzględnieniu ograniczeń związanych z zapobieganiem COVID-19; program szkoleń zbliżony jest maksymalnie do szkoleń dla wyżej wymienionych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem KPA.
  3. Ww. Szkolenia w formule e-learningu: stale dostępne są dla wszystkich zainteresowanych od grudnia 2018 r. Szkolenia dostępne są pod adresem: szkolenia.lasy.gov.pl. W listopadzie 2019 r. udostępniona została aktualizacja tego szkolenia, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.
  4. Pytania i odpowiedzi: we współpracy z ekspertami Lasy Państwowe przygotowały ok. 80 odpowiedzi na pytania kierowane od 14 lutego 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez wszystkie zainteresowane osoby tematem szacowania szkód łowieckich. Pytania i odpowiedzi zostały zaktualizowane w grudniu 2019 r. i zamieszczone do Państwa dyspozycji poniżej w zakładce Materiały do pobrania. Działanie udzielania odpowiedzi na pytania zostanie wstrzymane od 1 marca 2020 r.
  5. Materiały do pobrania: dostępne są poniżej, zawierają m.in. prezentacje ze szkoleń dla ODR, IR i ZO PZŁ, realizowanych w 2019 r. We wrześniu 2019 r. wykonana została ich aktualizacja, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

  6. Film szkoleniowy z zakresu szacowania szkód łowieckich: zrealizowany w 2019 r., opublikowany w styczniu 2020 r.

Całość wymienionych zadań finansowana jest z funduszu leśnego.


Materiały do pobrania