Projekty unijne w perspektywie 2014-2020

Poniżej prezentujemy projekty indywidualne PGL LP, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych, koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
26.02.2024

Poniżej prezentujemy projekty indywidualne PGL LP, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych, koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

ciag znakow z flaga bez CKPS.png

 

1. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Okres realizacji: 2016-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Projekt realizowany na terenie 113 nadleśnictw w 17 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych.

Celem projektu było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Objęły one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu były realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystywał kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane były w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie miały być przyjazne dla środowiska przyrodniczego.

Bezpośredni efekt realizacji projektu: 

Pojemność obiektów małej retencji – 3 985 194,74 m3

Liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ – 1349 szt.

Objętość retencjonowanej wody – 2 544 674,61 m3

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu – 246 495 660,08 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych – 191 222 163 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich – 162 538 838,55 zł

 

 Mapa Adaptacja nizinna.jpg

 2. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Okres realizacji: 2016-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Projekt realizowany na terenie 47 nadleśnictw w czterech Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych.

Celem projektu było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Objęły one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu realizowały inwestycje związane z:

 • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
 • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
 • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystywał kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane były w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie miały nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferowało się materiały naturalne.

Bezpośredni efekt realizacji projektu: 

Pojemność obiektów małej retencji – 916 614,89 m3

Liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ – 1099 szt.

Objętość retencjonowanej wody – 615 366,59 m3

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu –239 161 321,78 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych – 187 260 332,27 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich – 159 171 282,42 zł

 

20191007 mapa mrg slowo retencja do kadrowania.jpg

 

3. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Okres realizacji: 2016 r. – sierpień 2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Projekt realizowany na terenie 168 nadleśnictw w 17 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych.

Głównym celem projektu było zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (138 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (183 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (42 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 88 029 674,40

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 59 472 181,08 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 50 551 353,92 zł

 

 mapa ppoz aktualizacja 04.05.2022 bez kwoty.png

4.  Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Okres realizacji: 2017-2023 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Projekt realizowany na terenie 114 nadleśnictw w 16 Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych.

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmował wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest przeprowadzenie działań ochrony czynnej na 117 obszarach Natura 2000 o powierzchni 14 893 ha, a przez to wsparcie 30 typów siedlisk przyrodniczych i 32 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 305 005,14 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23 379 179,85 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 19 872 302,87 zł

aktualizacja 15042021 mapa.jpg