Komunikat ws. artykułu na portalu Onet.pl

Komunikat ws. narady dyrektorów LP w dniach 1-3 grudnia 2020 r.oraz ws. kroków prawnych podjętych w związku z naruszającą dobre imię LP relacją portalu Onet z tej narady.
04.01.2021

Komunikat ws. narady dyrektorów LP w dniach 1-3 grudnia 2020 r.oraz ws. kroków prawnych podjętych w związku z naruszającą dobre imię LP relacją portalu Onet z tej narady.

Podczas narady regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych w dniach 1-3 grudnia ub.r., która odbyła się w Nadleśnictwie Gorlice, omawiana była sytuacja Lasów Państwowych na koniec 2020 r. oraz tematyka roszczeń reprywatyzacyjnych w stosunku do tzw. lasów połemkowskich.

Rok 2020 przyniósł szereg wyzwań w gospodarczej działalności Lasów Państwowych. Na początku grudnia można już było omówić wyniki po dziesięciu miesiącach naznaczonych w całej gospodarce ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19.
Lasy Państwowe zakończą bieżący rok z dodatnim wynikiem finansowym. To efekt poważnego ograniczenia kosztów administracyjnych, kosztów utrzymania infrastruktury oraz zmniejszenia kosztów pozyskania i zrywki drewna. Na taki wynik miało też wpływ ograniczenie wynagrodzeń. Jak podkreślał Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych: - We wszystkich dyrekcjach regionalnych bieżący poziom kosztów jest mniejszy niż wynikałoby to z planów i upływu czasu. To wyjątkowa i znamienna sytuacja.

Przy tym rok 2020 cechował istotny spadek pozyskania drewna w stosunku do dwóch minionych lat i tylko nieznaczny wzrost jego ceny. Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m3. To jedynie o 1,3 proc. więcej niż wyniosła ta wartość za rok 2019. Natomiast z danych Lasów Państwowych opóźnienia w stosunku do planu pozyskania drewna po 10 miesiącach wynosiły blisko 7 proc.

Moment, w którym odbyła się narada, pozwalał prognozować sytuację na kolejny rok. Rozstrzygnięte zostały procedury sprzedaży drewna na pierwsze półrocze roku 2021. Dyrektorzy regionalni mogli natomiast przedstawić raporty o pierwszych wynikach przetargów na usługi leśne na kolejny rok gospodarczy. To główna pozycja kosztów Lasów Państwowych. Z informacji z regionów wynika, że przetargi zostały rozstrzygnięte po cenach przyjętych w prowizorium planu finansowego lub niższych.

Naradę zorganizowano na terenie Nadleśnictwa Gorlice, gdyż jednym z jej tematów były tzw. lasy połemkowskie. W drugiej połowie lat 40. XX w. Lasy Państwowe przejęły grunty – często nieleśne – należące uprzednio do obywateli polskich przesiedlonych do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej bądź na tereny północnej i zachodniej Polski w ramach Akcji „Wisła”.
Taka sytuacja dotyczy obszaru trzech obecnych dyrekcji LP: lubelskiej, krośnieńskiej i krakowskiej. Jednak to właśnie na obszarze tej ostatniej koncentrują się roszczenia rodzin wywłaszczonych, głównie Łemków. W ich następstwie Skarb Państwa reprezentowany w tym przypadku przez Nadleśnictwo Gorlice utracił już własność ponad 160 ha gruntów leśnych. Wobec kolejnych 3100 ha (w nadleśnictwach Gorlice i Łosie) zostały zgłoszone udokumentowane roszczenia i toczą się postępowania przed wojewodą lub sądem.

W następstwie zwrotów nieruchomości w naturze dochodzi do rozczłonkowania zwartych kompleksów leśnych i tworzenia enklaw prywatnej własności pośród dużych kompleksów lasów Skarbu Państwa. To problematyczne o tyle, że zwracane działki nie posiadają ustalonych na gruncie granic, często są to wąskie, nieregularne pasy, które utrudniają prowadzenie gospodarki leśnej na przyległych terenach. Od kilku lat Lasy Państwowe starają się rozwiązać ten problem, wykupując ponownie reprywatyzowane działki. Dzieje się tak na mocy porozumienia, jakie resort środowiska i Lasy Państwowe zawarły z organizacjami łemkowskimi. Wykup jest realizowany ze środków funduszu leśnego LP.

O tym, jak sytuacja wygląda na gruncie, uczestnicy narady mogli przekonać się podczas sesji terenowej. – To bardzo często nie były lasy. Zalesiono je pospiesznie po II wojnie światowej, a obecnie leśnicy rozpoczęli prace w kierunku ukształtowania składu gatunkowego zgodnego z siedliskiem – mówił nadleśniczy Józef Legutko. W trakcie wizytacji w lesie dyrektorzy z różnych części kraju mogli wymieniać doświadczenia i uwagi na temat sytuacji w ich regionach.

Na naradzie w Radocynie omawiano także bieżące problemy związane z funkcjonowaniem jednostek Lasów Państwowych w czasie epidemii i pracy zdalnej. Dodatkowym tematem była informacja i przewidywane konsekwencje wdrożenia nowej unijnej strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, która będzie obowiązywać przez kolejną dekadę do roku 2030.

Jeszcze podczas trwania narady, w dniu 2 grudnia ub.r. ukazał się w portalu Onet artykuł autorstwa redaktorów Pawła Czernicha oraz Dawida Serafina zatytułowany „Zamiast narady była impreza? Tajemniczy zjazd dyrektorów Lasów Państwowych”. W materiale tym pojawiło się wiele nieprawdziwych twierdzeń godzących w dobre imię dyrektora generalnego, regionalnych dyrektorów i pracowników LP oraz Lasów Państwowych jako instytucji. Wśród najbardziej jaskrawych insynuacji zawartych w materiale Onetu można wymienić choćby stwierdzenia, iż narada nie miała charakteru służbowego, lecz było to „spotkanie z okazji imienin dyrektora generalnego”, które zostało zorganizowane wbrew zaleceniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a którego koszty – „impreza leśniczej wierchuszki mogła kosztować nawet 100 tys. zł.” – zostały nielegalnie pokryte z budżetu Lasów Państwowych. Jedyną prawdziwą informacją zawartą w materiale Onetu było to, że rzeczywiście w środę odbyła się w Radocynie narada dyrektorów LP.

Artykuł ukazał się pomimo faktu, że – w odpowiedzi na pytania dziennikarzy Onetu – rzecznik Lasów Państwowych przekazała informację, iż narada ma „wyłącznie służbowy charakter, narada została zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i w poszanowaniu przepisów dotyczących zwalczania pandemii”. W swoim artykule dziennikarze Onetu nie przedstawili żadnych dowodów na „imprezowy” charakter narady poza anonimowymi zapewnieniami rzekomych „informatorów”.

Wobec faktu, że pomówienia zawarte w materiale Onetu naruszają dobra osobiste zarówno poszczególnych osób z kierownictwa LP, jak i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako całości, dyrektor generalny LP podjął decyzję o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko autorom szkalującego dobre imię Lasów Państwowych artykułu oraz przeciwko redaktorowi naczelnemu i właścicielowi portalu Onet.

Droga sądowa jest – zdaniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – najwłaściwszym sposobem, dzięki któremu autorzy insynuacyjnego materiału („nasi informatorzy wyliczają”, „dodaje kolejny z naszych informatorów”,  „jak twierdzą nasi informatorzy”, „mówi jeden z naszych rozmówców”) będą mogli przed niezawisłym sądem udowadniać prawdziwość swoich twierdzeń, przedstawiając realnych świadków (mających zarówno imię, nazwisko, jak i rzetelną wiedzę o wydarzeniach) i wiarygodny materiał dowodowy (np. zdjęcia z rzekomej „imprezy”).

Z szacunku dla środowiska dziennikarskiego Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, pomimo wyjątkowo krzywdzącego i kłamliwego artykułu, postanowiła nie korzystać z procedury karnej (art. 212 § 1 kodeksu karnego), lecz skierować przeciwko portalowi Onet pozew cywilny. Lasy nie będą także domagać się zabezpieczenia powództwa przez wydanie Onetowi zakazu publikacji materiałów dotyczących LP. Uznajemy prawo dziennikarzy do uzasadnionej, rzetelnej krytyki, ale w sytuacjach, kiedy materiały „dziennikarskie” nie są oparte na rzetelnych faktach, lecz posługują się insynuacjami i pomówieniami, będziemy reagować kierując sprawy do sądów.

W dniu 9 grudnia skierowaliśmy do Onetu wezwanie przedsądowe zawierające żądanie usunięcia tekstu i zamieszczenia stosownych przeprosin. Wobec braku reakcji redakcji na nasze wezwanie, skierowaliśmy do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew przeciwko autorom artykułu, redaktorowi naczelnemu i właścicielowi portalu Onet.

 W pozwie domagamy się:

- usunięcia szkalującego dobre imię LP artykułu z portalu Onet;

- zamieszczenia w portalu przeprosin o treści: „Onet.pl przeprasza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za bezprawne i zawinione naruszenie jego dobrego imienia poprzez opublikowanie nieprawdziwych informacji i sugestii dotyczących towarzyskiego charakteru narady dyrektorów Lasów Państwowych w dniu 2 grudnia 2020 r. w opublikowanym na łamach portalu internetowego Onet.pl materiale prasowym pod tytułem „Zamiast narady była impreza? Tajemniczy zjazd dyrektorów Lasów Państwowych”;

- wpłaty – tytułem zadośćuczynienia - kwoty 40 000 zł na rzecz „Fundacji Dla Niepodległej” z siedzibą w Krakowie.

 

image002.jpg

image001.jpg