Doręczenia elektroniczne

Adres: sekretariat@lasy.gov.pl jest adresem wyłącznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych.
05.07.2023

Adres: sekretariat@lasy.gov.pl jest adresem wyłącznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych.

Adres: ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa

ePUAP: /pgl_lp_1871/SkrytkaESP

Adres: sekretariat@lasy.gov.pl - nie jest adresem do doręczeń elektronicznych.

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

U W A G A: W celu złożenia wniosku do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do DGLP opisane zostały w BIP.

Na adres sekretariat@lasy.gov.pl można dostarczyć dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną, jednak nie zapewnia to  uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument na platformie ePUAP.

 

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: K.p.a.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

 

Podanie, zgodnie z art. 63 § 2 K.p.a. powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej) i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Zgodnie z art. 63 § 3 K.p.a. podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

 

Zgodnie z art. 63 § 3a K.p.a., podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

 

Zgodnie z art. 64 § 1 i 2 K.p.a. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli natomiast podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.