Głuszec w lubelskich ostępach ma się dobrze

W 2021 r. zakończy się projekt ochrony głuszców w nadleśnictwach lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych. W ramach programu m.in. zostanie wsiedlonych kilkadziesiąt osobników, powstaną również nowe woliery adaptacyjne dla ptaków.
06.09.2019 | Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie

W 2021 r. zakończy się projekt ochrony głuszców w nadleśnictwach lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych. W ramach programu m.in. zostanie wsiedlonych kilkadziesiąt osobników, powstaną również nowe woliery adaptacyjne dla ptaków.

Głuszec (Tetrao urogallus) to największy i najrzadszy przedstawiciel kuraków w Polsce. Chociaż jeszcze na początku minionego stulecia w kraju bytowało nawet 3 tys. głuszców. Niestety, w drugiej połowie XX w. odnotowano znaczący regres populacji, dlatego w 1995 r. gatunek objęto ochroną całkowitą i umieszczeniem go w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt” jako skrajnie zagrożony.

Obecnie liczebność krajowej populacji głuszca szacuje się na niespełna 600 osobników, przy czym około 110-130 z nich bytuje na obszarze lasów RDLP w Lublinie. Ostoje głuszca na Lubelszczyźnie stanowią jedną z czterech izolowanych populacji tego gatunku w Polsce.  Znajdują się one w zwartym kompleksie leśnym Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich, w zasięgu nadleśnictw: Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów (RDLP Lublin) i Narol (RDLP Krosno).

W 2018 r. nadleśnictwa Biłgoraj, Janów Lubelski oraz Józefów rozpoczęły realizację programu „Restytucji i czynnej ochrony głuszca w Puszczy Solskiej”.
Jest on finansowany przede wszystkim ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i środków pochodzących z funduszu leśnego oraz środków własnych jednostek.

Zakończenie jego realizacji przewidziano na 2021 r. Jednym z założeń projektu jest wsiedlenie na terenie nadleśnictw 50-80 osobników pochodzących z Ośrodka Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk.

Zarówno w tym, jak i w przyszłym roku, w nadleśnictwach Biłgoraj oraz Janów Lubelski powstaną woliery adaptacyjne, w których leśnicy umieszczą młode głuszce wraz z kurą. Ptaki będą objęte stałą opieką weterynaryjną oraz poddane badaniom genetycznym.

Ponadto program przewiduje działania ochronne mające na celu zmniejszenie liczby drapieżników, będących głównymi sprawcami spadku liczebności populacji. Poza tym, w ostojach głuszca leśnicy będą usuwać czeremchę amerykańską i wprowadzać podszyty jodłowe i świerkowe oraz przekierują ruch turystyczny. Uzupełnieniem dla realizowanych działań będzie stały monitoring głuszców, prowadzony przez pracowników terenowych.

Warto wspomnieć, że najwięcej głuszców w lasach lubelskiej dyrekcji jest w nadleśnictwach Józefów i Zwierzyniec. Mimo tego, że Nadleśnictwo Zwierzyniec nie bierze udziału w aktualnie realizowanym projekcie, to posiada duże możliwości skutecznej ochrony. W zwierzynieckich lasach znajdują się duże powierzchnie ostoi stanowiące obszary objęte jednocześnie innymi formami ochrony przyrody, które są niedostępne dla człowieka i w większości wyłączone z gospodarki leśnej.

Dzięki działaniom ochronnym prowadzonym przez leśników z nadleśnictw lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych liczebność głuszca na naszym terenie utrzymuje się na stałym poziomie. Mamy nadzieję, że poszerzenie tej populacji o ptaki wsiedlane zwiększy szansę na naturalny wzrost liczby przedstawicieli tego pięknego gatunku – mówi dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola.