Stanowisko Lasów Państwowych po Ogólnopolskiej Naradzie o Lasach

Lasy Państwowe z satysfakcją przyjęły rozpoczęcie dialogu nt. przyszłości leśnictwa z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Do rangi symbolu urasta fakt, że zainicjowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ogólnopolska Narada o Lasach odbywała się w 100-lecie istnienia Lasów Państwowych. Po raz pierwszy dyskusja połączyła gremia, które w ostatnim czasie nie miały okazji spotykać się w bezpośredniej rozmowie i konfrontować poglądów z poszanowaniem stanowiska drugiej strony.
26.04.2024

Lasy Państwowe z satysfakcją przyjęły rozpoczęcie dialogu nt. przyszłości leśnictwa z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Do rangi symbolu urasta fakt, że zainicjowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ogólnopolska Narada o Lasach odbywała się w 100-lecie istnienia Lasów Państwowych. Po raz pierwszy dyskusja połączyła gremia, które w ostatnim czasie nie miały okazji spotykać się w bezpośredniej rozmowie i konfrontować poglądów z poszanowaniem stanowiska drugiej strony.

Leśnicy przygotowali na Ogólnopolską Naradę o Lasach propozycję kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększania społecznych i ochronnych funkcji lasów. Rozwiązania bazują na jednolitych kryteriach, wg których będą proponowane obszary do wyłącznia z pozyskania i częściowego wyłączenia z pozyskania drewna. Kryteria odnoszą się do charakterystyki przyrodniczej siedlisk leśnych. Ostateczny wybór miałby zostać potwierdzony przez nadleśnictwa, po uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań.

Wyznaczając obszary lasów ważnych dla społeczeństwa, leśnicy chcą realizować oczekiwania lokalnych społeczności i korzystać z doświadczeń konsultantów powołanych w każdym nadleśnictwie. Lasy Państwowe proponują, by współdecydowanie o przyszłym sposobie zagospodarowania tych obszarów odbywało się w formule lokalnych zespołów współpracy.

Propozycja Lasów Państwowych została sformułowana w poczuciu troski o przyrodę, z chęcią realizacji oczekiwań społecznych i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo gospodarcze Państwa.

Droga do wzmocnienia ochrony lasów i partycypacji społecznej powinna mieć umocowanie w przepisach prawa. To konieczny warunek, by efekty dzisiejszych wysiłków miały trwały charakter i służyły naszym następcom.

W tym procesie niezmiernie ważne jest, by nie pomijać żadnego z interesariuszy. Należy stworzyć przestrzeń, by głos wszystkich stron mógł być wysłuchany. Lasy Państwowe zwracają szczególną uwagę na rolę w tym procesie samorządów lokalnych. Decentralizacja funkcji państwa i samorządność to niezaprzeczalny sukces polskiej transformacji ustrojowej. Wybrane niedawno samorządy posiadają demokratyczny mandat, by wyrazić opinię wobec projektów związanych z lasami.

Transformacja to określenie, którego należy również używać wobec przemian, jakie dziś zachodzą w polskim leśnictwie. Powinna odbywać się wg reguł zaakceptowanych przez wszystkie strony. By jej efekt cieszył – a z całą pewnością nie krzywdził którejś z grup – ten proces wymaga zaakceptowania koniecznego tempa. Szczytne idee nie mogą być realizowane w przekonaniu, że cel uświęca środki.