Zarządzenie nr 23/2009

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, zarządzam, co następuje.

§ 1

1. Wprowadzam do stosowania poniższe zasady dokonywania przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) transakcji zamian, o których mowa w art. 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach oraz ramowe kryteria określające przypadki zamian nieruchomości, uzasadnione potrzebami i celami gospodarki leśnej.

2. Transakcje zamian podlegają obowiązkowi rejestracji oraz ewidencji w bazie danych, utworzonej i prowadzonej na podstawie zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 marca 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzedanych, zakupionych i zamienionych nieruchomościach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

§ 2

1. Lasy, grunty i inne nieruchomości nabywane w drodze zamiany przez jednostki organizacyjne PGL LP (nadleśnictwa lub regionalne dyrekcje Lasów Państwowych) powinny:

a) wypełniać enklawy lub półenklawy obcej własności wśród gruntów PGL LP lub je zmniejszać;

b) przylegać do większych kompleksów leśnych w sposób niekomplikujący przebiegu granic i być przeznaczone na cele gospodarki leśnej;

c) w przypadku, jeśli przejęcie gruntów w zarząd Lasów Państwowych powoduje powstanie enklawy wśród gruntów obcej własności, powinny one stanowić kompleksy leśne
o powierzchni powyżej 5 ha, do których jest droga dojazdowa;

d) być przydatne do budowy infrastruktury leśnej lub przeznaczone do zalesienia;

e) umożliwiać objęcie ich ochroną prawną, np. na powiększenie rezerwatów przyrody lub utworzenie nowych rezerwatów lub użytków ekologicznych;

f) być objęte stosownymi uregulowaniami formalno-prawnymi, umożliwiającymi ich przeznaczenie na cele gospodarki leśnej (w przypadku gruntów nieleśnych);

g) w wypadku współwłasności – porządkować stan posiadania nieruchomości poprzez zniesienie współwłasności;

h) poprawiać warunki gospodarki leśnej, a nie tylko powiększać zasób Lasów Państwowych.

2. Lasy, grunty i inne nieruchomości zbywane w drodze zamiany przez jednostki organizacyjne PGL LP (nadleśnictwa lub regionalne dyrekcje Lasów Państwowych) powinny:

a) stanowić enklawy gruntów leśnych lub nieleśnych wśród gruntów obcej własności, na których gospodarka leśna jest utrudniona lub niemożliwa, z uwzględnieniem ich potencjalnej wartości wynikającej z innego niż leśne zagospodarowania;

b) wyrównywać przebieg granicy polno-leśnej;

c) być przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

d) w wypadku współwłasności porządkować stan posiadania nieruchomości poprzez zniesienie współwłasności.

§ 3

Przy przeprowadzaniu zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości w trybie przepisów artykułu 38e ustawy z 28 września 1991 r. o lasach należy stosować następujące zasady:

a) transakcje zamiany mogą być przeprowadzane w przypadkach uzasadnionych interesem Skarbu Państwa (szczególnie stwarzać możliwość porządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, z wyłączeniem przypadków naruszenia stanu posiadania) lub jeśli nieruchomość zbywana przez Skarb Państwa ma być przeznaczona na cele publiczne, określone w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

b) inicjatorem zamian jest zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych,
z wyjątkiem transakcji zamian, w których grunty Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych będą przeznaczone na realizację celów publicznych;

c) jednostka PGL LP dokonująca zamiany przeprowadza ocenę zasadności transakcji zamiany;

d) zawieranie umów przedwstępnych, a także podejmowanie jakichkolwiek innych zobowiązań dotyczących planowanej tran-sakcji zamiany, jest niedopuszczalne;

e) zgoda na transakcję zamiany, wydawana przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 38e, ust. 2 ustawy o lasach, może nastąpić po zgromadzeniu dokumentów umożliwiających jednoznaczną ocenę ekwiwalentności, zgodności z kryteriami zamian oraz wykazania spełnienia celów i potrzeb gospodarki leśnej;

f) zgoda, o której mowa w punkcie e, określa wysokość ewentualnej dopłaty.

§ 4

1. Wniosek nadleśniczego i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na zamianę, o której mowa
w art. 38e, ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy o lasach, powinien zawierać uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia zamiany, wraz
ze wskazaniem celów gospodarki leśnej, jakie zostaną osiągnięte poprzez zamianę nieruchomości.

2. Do wniosku w sprawie zgody, o której mowa w ust. 1, dołącza się co najmniej następujące dokumenty dotyczące nieruchomości zamienianych (oddzielnie dla nieruchomości nabywanej i zbywanej):

a) aktualne wypisy oraz wyrysy z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę;

b) aktualne wypisy z ksiąg wieczystych;

c) wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntów w tym planie, a w wypadku braku takiego planu – decyzję o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z zastrzeżeniem, że dla zbywanych przez Lasy Państwowe lasów, gruntów i innych nieruchomości wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowy;

d) mapę sytuacyjną terenu, z której wynika położenie nieruchomości względem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych;

e) opisy nieruchomości;

f) opisy taksacyjne dla gruntów leśnych;

g) informację o aktualnej wartości nieruchomości zamienianej
i zamiennej.

3. Zakazuje się dokonywania transakcji zamian lasów, gruntów
i innych nieruchomości z udziałem pracowników Lasów Państwowych lub członków ich rodzin.

§ 5

1. Zamiar przeprowadzenia transakcji zamiany podlega upublicznieniu w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przez upublicznienie zamiaru transakcji zamiany rozumie się ogłoszenie informacji o transakcji zamiany przed zawarciem aktu notarialnego:

a) w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego nadleśnictwa (w wypadku zamiany dokonywanej przez RDLP – BIP właściwej RDLP) i na tablicy ogłoszeń – odpowiednio nadleśnictwa lub RDLP – przez okres 30 dni od ukazania się w BILP.

§ 6

1. Transakcja zamiany powinna być ekwiwalentna wartościowo.

2. Dopuszczalne są wyłącznie transakcje zamiany, w których spełnienie ekwiwalentności nie wymaga dopłaty ze strony Lasów Państwowych.

3. Jeśli oferowane na rzecz Lasów Państwowych nieruchomości zamienne nie spełniają warunku ekwiwalentności, a ze względu na cele publiczne przeprowadzenie transakcji jest zasadne, zgoda na transakcję zamiany może być wydana, jeżeli kwota ewentualnej dopłaty nie przekroczy 10% wartości nieruchomości zbywanej zamiennie przez Lasy Państwowe.

§ 7

W przypadku zamiany dokonywanej przez nadleśniczego, nadzór nad transakcjami zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości sprawuje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w wypadku zamiany dokonywanej przez dyrektora RDLP – dyrektor generalny Lasów Państwowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan