Raporty powstają na zlecenie ministra właściwego ds. leśnictwa, w ramach sprawozdawczości dla Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zawierają szczegółowe informacje nt. różnorodności lasów i zadrzewień, uwarunkowań prawnych i politycznych, współpracy międzynarodowej oraz kierunków działań w zakresie ochrony i wykorzystania leśnych zasobów genetycznych. Krajowe raporty sporządzane są przez LBG Kostrzyca, we współpracy z przedstawicielami DGLP, IBL, Biura Nasiennictwa Leśnego oraz BULiGL. Są one wykorzystywane do opracowania dokumentu FAO pt. „The State of the World’s Forest Genetic Resources”, publikowanego w cyklach 10-letnich.