Spotkanie Pań ze Stowarzyszenia Kobiet Lasu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych

W pierwszych dniach kwietnia delegacja ze Stowarzyszenia Kobiet Lasu złożyła wizytę nowemu kierownictwu Lasów Państwowych. Rozmowy dotyczyły głównie tematów związanych z wyrównywaniem szans kobiet w pracy w leśnictwie, a ich efektem jest zapowiedź dalszej, owocnej współpracy.
05.04.2024

W pierwszych dniach kwietnia delegacja ze Stowarzyszenia Kobiet Lasu złożyła wizytę nowemu kierownictwu Lasów Państwowych. Rozmowy dotyczyły głównie tematów związanych z wyrównywaniem szans kobiet w pracy w leśnictwie, a ich efektem jest zapowiedź dalszej, owocnej współpracy.

Przedstawicielki Stowarzyszenia zreferowały istotne zagadnienia, nad którymi aktualne pracują i wręczyły kierownictwu dwa opracowania. Iza Pigan, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Lasu oraz Dorota Bogdańska, wiceprezeska, przekazały na ręce Witolda Kossa, dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Podręcznik dobrych praktyk” oraz wyniki badań ankietowych „Równość szans w leśnictwie”, oba przygotowane w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Lasu z dotacji Programu Aktywni Obywatele.

Podczas spotkania zapadła decyzja, że działalność Stowarzyszenia Kobiet Lasu (SKL), a w szczególności wyniki projektu „Równość szans w leśnictwie” zostaną zaprezentowane na naradzie dyrektorów regionalnych, w miarę możliwości również na naradach nadleśniczych. W planach jest także powołanie zespołu ds. równouprawnienia oraz opracowanie porozumienia pomiędzy DGLP a SKL regulującego wzajemną współpracę i jej zasady. Dyrektor Generalny obejmie patronatem honorowym akcję medialną oraz konferencję „100 kobiet na 100-lecie Lasów Państwowych”.

Inne tematy omawiane w trakcie spotkania dotyczyły m.in. roli, jaką SKL może odegrać w działaniach zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych, wypracowania wzorcowych materiałów w zakresie raportowania ESG, promowania polskiego leśnictwa na arenie międzynarodowej i możliwość intensyfikacji kontaktów z organizacjami międzynarodowymi. Panie zwróciły także uwagę na problem z uzyskiwaniem delegacji oraz blokowaniem informacji, które to stanowią bariery w działalności SKL. Omówiono też temat bardzo niskiego udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, zarówno w biurach, jak i w terenie.

- Mamy nadzieję, że nasze pierwsze spotkanie z nowym kierownictwem Lasów Państwowych będzie początkiem drogi w kierunku dalszej, owocnej współpracy – podsumowała Iza Pigan, prezeska Stowarzyszenia Kobiet Lasu.

Jak podkreślił Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych – Z szacunkiem podchodzę do  zaangażowania, jakie w swoją pracę wkładają członkinie Stowarzyszenia Kobiet Lasu. Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy rozwiązania, które zniwelują różnice w pozycji zawodowej kobiet i mężczyzn w Lasach Państwowych.