Kolejne nadleśnictwo ma problem z kornikiem

Szczecińskie Nadleśnictwo Resko od kilku lat zmaga się z gradacją kornika drukarza w drzewostanach świerkowych. Sytuacja jest niepokojąca, tym bardziej, że świerk rośnie na 12 proc. powierzchni nadleśnictwa.
05.12.2019 | Jolanta Sojka, rzecznik prasowy RDLP w Szczecinie

Szczecińskie Nadleśnictwo Resko od kilku lat zmaga się z gradacją kornika drukarza w drzewostanach świerkowych. Sytuacja jest niepokojąca, tym bardziej, że świerk rośnie na 12 proc. powierzchni nadleśnictwa.

Drzewostany świerkowe należą do największych powierzchniowo na terenie szczecińskiej dyrekcji. Na ich osłabienie miały wpływ susze w ostatnich latach, jak również gwałtowne podtopienia w 2017 r.

W październiku tego roku zinwentaryzowano ponad 10 tys. m³ posuszu świerkowego, a do października pozyskano już ponad 24 tys. m³ posuszu z osłabionych świerczyn. W 2018 r. konieczne było założenie ponad 12 ha rębni sanitarnych, a w 2019 r. już 23,50 ha.

Pułapka feromonowa – urządzenie, które dzięki wykorzystaniu wabiących substancji zapachowych o charakterze płciowym lub agregacyjnym (żerowym) może być wykorzystywane w ochronie lasu do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych. Po ilości odłowionych osobników leśnicy są w stanie określić termin rójki szkodników oraz stopień zagrożenia dla lasu.

Nadleśnictwo Resko już podjęło szereg działań w zakresie ochrony lasu mających na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez kornika drukarza. Założono punkt prognostyczny, wykładano pułapki feromonowe oraz specjalistyczne siatki STORANET do ochrony drewna zgromadzonego w stosach. Pozyskiwane drewno było korowanie w terminach dostosowanych do biologii szkodnika. Ponadto pozostałości pozrębowych były palone, rozdrabniane i zrębkowane. Wyznaczano drzewa trocinkowe i na bieżąco prowadzono wywóz zasiedlonego surowca.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring lasu. W listopadzie odbyła się także lustracja terenowa, w której oprócz pracowników nadleśnictwa uczestniczyli pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Niestety, potwierdziły się wcześniejsze obserwacje - coraz więcej świerków jest zasiedlonych przez kornika drukarza.

Drzewa trocinkowe - drzewo stojące lub leżące, z którego wysypują się trocinki z chodników wygryzanych przez niektóre szkodniki wtórne. Usuwanie drzew trocinkowych jest jednym z pierwszych i najważniejszych etapów walki ze szkodnikami wtórnymi.

Prace leśników nadal będą ukierunkowane na działania „wyprzedzające”, czyli pozyskanie drewna zasiedlonego w optymalnych terminach nie dopuszczając do rozmnożenia się szkodnika, prowadzenie właściwej rotacji drewna oraz usunięcie posuszu zasiedlonego przed rójką do końca I kwartału 2020 r.

Gradacja kornika drukarza występuje praktycznie na terenie całego kraju, dotyczy to także terenu RDLP w Szczecinie. Mimo że udział świerka na terenie szczecińskiej dyrekcji nie jest duży, to niepokojący jest ciągły trend do zmniejszenia jego  powierzchni występowania.   

Paradoksalnie, gradacja kornika drukarza jest szczególnie zauważalna w nadleśnictwach, w których udział tego gatunku jest niewielki, gdyż wiele drzewostanów świerkowych zostało usuniętych w ramach cięć sanitarnych.

Problem z kornikiem w znacznym stopniu dotyczy powierzchni, na których wystąpiły duże wahania poziomu wód gruntowych. Niestety pomimo dużego  zaangażowania leśników w ograniczenie gradacji kornika drukarza i innych szkodników, to jedynie zwiększenie ilości opadów w okresie wegetacyjnym może spowolnić zasiedlanie świerka przez owady.

Bez odpowiedniej ilości deszczu oraz śniegu zimą, problem kurczenia się powierzchni drzewostanów świerkowych będzie się pogłębiał. Wytężone działania ochroniarskie leśników mogą ten proces tylko spowolnić.