Grodzisko w lasach Zgórska

Potwierdzono odkrycie wczesnośredniowiecznego grodziska na terenie leśnictwa Słowik Nadleśnictwa Kielce. Dalsze badania archeologiczne pozwolą ustalić wielkość i charakter odkrycia.
14.11.2019 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Potwierdzono odkrycie wczesnośredniowiecznego grodziska na terenie leśnictwa Słowik Nadleśnictwa Kielce. Dalsze badania archeologiczne pozwolą ustalić wielkość i charakter odkrycia.

Informacja o odkryciu została potwierdzona 12 listopada na konferencji prasowej w gminie Sitkówka-Nowiny, przekazali ją Anna Żak-Stobiecka, Świętokrzyska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny oraz Wojciech Kosatka, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce.

Obiekt położony jest na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kielce (RDLP w Radomiu), w leśnictwie Słowik. Są to lasy tzw. Pasma Zgórskiego, w gminie Sitkówka-Nowiny.

Podstawą do wstępnego rozpoznania obiektu były nieinwazyjne badania geofizyczne – pomiary magnetyczne. Pozwoliły one na rozpoznanie charakteru anomalii magnetycznych, wskazujących na obiekty archeologiczne i stąd wnioskowanie o rodzaju i złożoności obiektu.

Ze względu na to, że rośnie tu gęsty, bukowy las do zobrazowania obiektu przydatne były nowe technologie, takie jak cieniowanie na powszechnie dostępnych mapach w technologii LIDAR (Light Detection and Ranging) polegającej na lotniczym skanowaniu terenu krótkimi impulsami lasera.

Szczegółowe informacje o wykonanych pracach przedstawił na konferencji Daniel Czernek, kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Archeologicznych WUOZ w Kielcach.

Jak zapewnił Robert Płaski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce – Na dzień dzisiejszy najważniejsza jest ochrona grodziska, stąd intensywniejsze w tym terenie działania Straży Leśnej.

Jaki był charakter i skala odkrycia, o tym będzie wiadomo po dalszych badaniach archeologicznych, w tym sondażowych i wykopach. Jednocześnie wszczęta została procedura objęcia obiektu ochroną przez wpisanie do rejestru zabytków. W najbliższym czasie strony planują podpisanie porozumienia, na mocy którego podejmą dalsze działania. Podczas prac uwzględnione będą też walory przyrodnicze terenu,  gdyż występuje tam rzadkie i cenne siedliska buczyny storczykowej.

Lasy Zgórska skrywają wiele innych tajemnic. W innej części kompleksu leśnego od 2015 r.  trwają prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz analizy genetyczne zmierzające do odnalezienia i identyfikacji zamordowanych przez służby komunistyczne Żołnierzy Wyklętych przetrzymywanych i skazanych na śmierć w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej, a następnie przetransportowanych do lasów Zgórska, gdzie odbyła się egzekucja.

Prace prowadzone są w ramach śledztwa przez Instytut Pamięci Narodowej, a także fundację Niezłomni. Dotychczas w czterech jamach grobowych odnaleziono osiem ciał, w tym siedem zidentyfikowano. Szacuje się, że w Zgórsku pochowanych może być o wiele więcej osób. Dotychczas przebadano 50 z 250 ha.