Bank Danych o Lasach wkracza w kolejny etap

Zmodernizowany system raportowania z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, w tym technologii przedstawiania informacji w postaci interaktywnych wykresów i map to jedna z nowych funkcjonalności, które zyska Bank Danych o Lasach. 20 lipca br. została podpisana umowa na utrzymanie i dalszy rozwój portalu.
21.07.2023

Zmodernizowany system raportowania z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, w tym technologii przedstawiania informacji w postaci interaktywnych wykresów i map to jedna z nowych funkcjonalności, które zyska Bank Danych o Lasach. 20 lipca br. została podpisana umowa na utrzymanie i dalszy rozwój portalu.

Bank Danych o Lasach wystartował w 2013 r. Podstawą jego działania jest zapis w Ustawie o lasach. Środki na powstanie i utrzymywanie BDL pochodzą z funduszu leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Wykonawcą i administratorem serwisu jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Kierunki dalszego rozwoju zostały zarysowane podczas konferencji z okazji 10-lecia funkcjonowania Banku Danych o Lasach. Wnioski z konferencji znajdują odzwierciedlenie w zapisach umowy podpisanej przez Magdalenę Kapuścińską, zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Nieruchomości i Zamówień, i dr. Janusza Dawidziuka, dyrektora BULiGL.

– Cieszę się, że możemy kontynuować prace nad rozwojem Banku Danych o Lasach. To ważne i wygodne narzędzie, z którego osobiście chętnie korzystam w pracy. Korzystają z niego leśnicy, ale także inne instytucje i osoby prywatne. Liczę, że gdy zrealizujemy zapisy umowy, którą dziś podpisujemy, wzrośnie funkcjonalność, a w ślad za tym liczba użytkowników – powiedziała dyrektor Kapuścińska.

Czego możemy oczekiwać w efekcie realizacji czteroletniej umowy? Nowością będzie portal informacyjny dotyczący lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – opisane zostaną procedury zakupu, sprzedaży lasu, drewna , porady do kogo zwrócić się po świadectwo legalizacji drewna, a gdzie po dofinansowanie na prowadzoną działalność. Informacje rozproszone teraz w kilku ministerstwach i agencjach rządowych znajdziemy w jednym miejscu. Zostanie zbudowana aplikacja mobilna wspomagającej sprawowanie nadzoru nad tymi lasami.  Udostępniane na bieżąco będą informacje o zabytkach na terenach zarządzanych przez LP, dojazdach pożarowych, harmonogramie sporządzania planów urządzeniowych i uproszczonych pul. W postaci mapy interaktywnej zobaczymy wyniki monitoringu lasów prowadzonego przez IBL.

– Rola informacyjna BDL rośnie, tak jak rośnie społeczne zainteresowanie lasami i leśnictwem. Według naszego rozeznania w Europie nie ma drugiego tak funkcjonalnego i rozbudowanego narzędzia informującego o lasach – mówił dyrektor Dawidziuk.

BDL to przede wszystkim zasób map, które prezentują charakterystykę drzewostanów i wskazówki gospodarcze zawarte w planach urządzenia lasu, również tych uproszczonych, sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Istotną część stanowi repozytorium opracowań i statystyk dotyczących leśnictwa, z możliwością samodzielnego generowania zestawień.

– Z punktu widzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska doceniamy fakt, że BDL to informacja kompleksowa, niezależnie od formy własności lasów. Doceniamy jego rosnącą rolę w komunikacji społecznej, ale pozytywne uwagi płyną do nas także z innych instytucji, które korzystają z tego narzędzia. Cieszę się, że będzie rozwijane – podsumował Janusz Łogożny, zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa MKiŚ.