Zarządzenie nr 13/2007

02.04.2012
Na podstawie art. 33, ust. 1 i 3, pkt 1a i 4 Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, nr 157, poz. 1315, nr 167, poz. 1399 oraz nr 175, poz. 1460), jak też § 6 i 8, ust. 1, pkt 2 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe − zarządzam, co następuje.

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych „Wytyczne w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa i Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 52 z 20 października 1998 r. w sprawie przenoszenia informacji pomiędzy planem urządzenia lasu dla nadleśnictwa i Systemem Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) oraz w sprawie bieżącej aktualizacji stanu lasu w SILP.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak