Zbliża się koniec prac w Małych Pieninach

Jeszcze przez kilka dni będą trwały prace w rezerwatach krakowskiego Nadleśnictwa Krościenko. Leśnicy prowadzą je w ramach specjalnego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych.
02.12.2019 | Tomasz Dziedzic, Nadleśnictwo Krościenko

Jeszcze przez kilka dni będą trwały prace w rezerwatach krakowskiego Nadleśnictwa Krościenko. Leśnicy prowadzą je w ramach specjalnego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Działania mają na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, prowadzone są w rezerwatach „Biała Woda”, „Wąwóz Homole” oraz na innych powierzchniach w obrębie obszaru Natura 2000 Małe Pieniny.

W ramach zabiegów ochronnych zaplanowano m.in. mechaniczną lub ręczną wycinkę i karczowanie wybranych gatunków krzewów i drzew (głównie świerka, tarniny, jesionu, jawora oraz zamierających, pochylonych jałowców). Następnie usunięte rośliny są wynoszone ręcznie poza obszar rezerwatów „Biała Woda” i „Wąwóz Homole”. Prace prowadzone są w rezerwatach przyrody, dlatego ze względu na walory przyrodnicze oraz ukształtowanie terenu nie ma możliwości ich mechanizacji.

Na terenie Natura 2000 Małe Pieniny realizowane są również zadania mające na celu ochronę pszonaka pienińskiego (Erysimum pieninicum), gatunku rośliny należącego do rodziny kapustowatych, endemitu karpackiego. W celu zabezpieczenia stanowisk pszonaka pienińskiego oraz zapewnienia mu odpowiednich warunków siedliskowych usuwa się nadmiar drzew i krzewów do wysokości 2 m, zwłaszcza leszczyny i jesionu, które zacieniają poszczególne stanowiska, a uzyskaną po wycince biomasę wywozi się poza teren ochrony.

Obszar Natura 2000 Małe Pieniny został utworzony w celu ochrony siedlisk naskalnych i muraw: głównie siedliska 5130, czyli zarośli jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (jest to jedno z nielicznych w regionie miejsc występowania tego siedliska), a także muraw kserotermicznych, wapiennych ścian skalnych ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis oraz górskich reliktowych lasków sosnowych.

Obejmuje on część pasma Małych Pienin na południe od miejscowości Jaworki, z czterema rezerwatami przyrody: Wysokie Skałki, Wąwóz Homole, Biała Woda oraz Zaskalskie-Bodnarówka.

Leśnicy z Nadleśnictwa Krościenko planują zakończyć prace do 10 grudnia.