Kompleksowo dla gatunków i siedlisk w RDLP w Radomiu

Dziewięć nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu prowadzi specjalny projekt ochrony gatunków i siedlisk w państwowych lasach. Właśnie podsumowano ubiegłym rok realizacji prac.
17.01.2020 | Jacek Koba, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu

Dziewięć nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu prowadzi specjalny projekt ochrony gatunków i siedlisk w państwowych lasach. Właśnie podsumowano ubiegłym rok realizacji prac.

Działania w ramach ogólnopolskiego projektu zaplanowano na lata 2017-2023. Na terenie RDLP w Radomiu włączono do niego ok. 100 ha gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Ogólna kwota przewidziana na realizacje zaplanowanych zadań przekracza 700 tys. zł.

W ramach projektu zostaną wykonane działania ukierunkowane na ochronę sześciu typów siedlisk przyrodniczych, czterech gatunków zwierząt i jednego rośliny.

W ubiegłym roku zadania ochronne w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt były wykonywane przez wszystkie biorące udział w projekcie nadleśnictwa (Barycz, Chmielnik, Jędrzejów, Kielce, Łagów, Pińczów, Ruda Maleniecka, Stąporków, Zwoleń), a łącznie przeznaczono na nie ok. 180 tys. zł. 

Działania te obejmowały: murawy kserotermiczne, ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz ciepłolubne dąbrowy i bory chrobotkowe.

Ponadto leśnicy przeprowadzili prace zmierzające do poprawy siedlisk występowania storczyka obuwika pospolitego oraz motyli - modraszka telejusa i przeplatki aurinii, a także traszki grzebieniastej i żółwia błotnego.

Działania ochronne realizowane w ramach projektu nie należą do typowych zadań wykonywanych na co dzień przez leśników. Prawidłowe przeprowadzenie wymagało szczególnego podejścia w zakresie wyboru wykonawcy oraz realizacji przedsięwzięcia w terenie.

W zależności od specyfiki siedliska przyrodniczego lub wymagań gatunków roślin i zwierząt prace należało odpowiednio ukierunkować, tak aby nie zaburzyły delikatnej równowagi ekologicznej w siedliskach. Zabiegi ochronne wykonane w 2019 r. sprowadzały się głównie do koszenia roślinności murawowej i łąkowej lub wycinania krzewów i odrośli drzew wraz z wywiezieniem biomasy z terenów objętych pracami.

W niektórych jednak przypadkach miały miejsce działania, które wykraczały poza „standardowe prace leśne”. Tak było w Nadleśnictwie Chmielnik, gdzie naprawiono zniszczony w czasie burzy zbiornik, będący siedliskiem traszki grzebieniastej, a także w Nadleśnictwie Zwoleń, w którym zapoczątkowano proces odtwarzania siedlisk żółwia błotnego w obszarze Natura 2000 Dolina Zwoleńki – jednej z ważniejszych ostoi tego gatunku w centralnej Polsce.

Ten rok zapowiada się równie pracowicie. Początek wykonania pierwszych działań ochronnych przewiduje się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Projekt  „Ochrona Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych przez PGL LP"   koordynowany jest przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.