Porozumienie Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego

12 stycznia br. dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lech Bloch podpisali porozumienie o współpracy między obiema organizacjami.
28.06.2016 | K.T.

12 stycznia br. dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski i przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lech Bloch podpisali porozumienie o współpracy między obiema organizacjami.

LP i PZŁ mają od tej pory ściślej współdziałać w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z gospodarką łowiecką, czemu służyć będą m.in. robocze spotkania wyznaczonych zespołów leśników i myśliwych.
- W świetle ustawy o lasach gospodarka łowiecka jest częścią składową gospodarki leśnej, nie ulega więc wątpliwości, że powinniśmy blisko współpracować. Niech to porozumienie będzie początkiem „nowego otwarcia” w tych relacjach – mówił Konrad Tomaszewski.

Porozumienie o współpracy między organizacjami

Przypomniał również o wielowiekowych korzeniach tradycji myśliwskich i ich roli w kształtowaniu m.in. bezpieczeństwa państwa czy narodowej kultury. – Musimy tylko przywrócić polskiemu łowiectwu właściwe ramy etyczne, a wtedy będę spokojny o jego przyszłość - podkreślił Konrad Tomaszewski.

W dokumencie Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki deklarują współpracę m.in. w zakresie opracowania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych oraz wznowienia umów na dzierżawę leśnych obwodów łowieckich i dokonania ich kategoryzacji na lata 2017-2027, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny, prowadzenia inwentaryzacji zwierzyny czy promocji łowiectwa i dziczyzny.

Obie strony zobowiązały się, że w tym celu zapewnią możliwie ścisłą koordynację działań między regionalnymi dyrekcjami i nadleśnictwami LP, zarządami okręgowymi PZŁ, dzierżawcami obwodów łowieckich, kierownikami ośrodków hodowli zwierzyny, a także samorządami wojewódzkimi.