Kolegium LP zaopiniowało plan

18 kwietnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych, organu opiniodawczo-doradczego dyrektora generalnego LP.
28.06.2016 | Krzysztof Trębski, DGLP

18 kwietnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych, organu opiniodawczo-doradczego dyrektora generalnego LP.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego dr. Ryszarda Kapuścińskiego uczestniczyło 39 członków kolegium - reprezentantów środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, przemysłu drzewnego, jednostek organizacyjnych LP różnego szczebla, a także Anna Żornaczuk-Łuba z Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, zastępcy dyrektora generalnego LP Andrzej Borowski i Krzysztof Janeczko oraz naczelnicy i pracownicy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski wręczył akty powołania nowym członkom kolegium - przewodniczącemu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Zbigniewowi Kuszlewiczowi i nadleśniczemu Nadleśnictwa Kłobuck Grzegorzowi Półtorakowi.

Następnie dyrektor generalny przedstawił zebranym informację o najważniejszych bieżących sprawach. Poinformował o trwającej inwentaryzacji różnorodności biologicznej w trzech nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej, w którą zaangażowanych jest ponad 100 osób – pracowników z jednostek LP w całym kraju oraz naukowców. Już zakończył się etap inwentaryzacji wybranych gatunków ptaków, wkrótce zaś – 25 kwietnia – rozpocznie się kolejny etap przedsięwzięcia, w którym robione będą opisy taksacyjne, zdjęcia fitosocjologiczne, identyfikowane tzw. gatunki wskaźnikowe, inwentaryzowane martwe drewno, a także pobierane próbki gleby na potrzeby określenia zawartości węgla. Konrad Tomaszewski zapowiedział też wystąpienie do ministra środowiska o zgodę na przeprowadzenie identycznych prac inwentaryzacyjnych w Białowieskim Parku Narodowym, by wyniki z tego obszaru mogły stać się punktem odniesienia dla tych z terenów zarządzanych przez nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka.

Dyrektor generalny poinformował również o konferencji w Tucznie (odbędzie się ona w dniach 26-28 kwietnia), podczas której zaprezentowana zostanie koncepcja leśnych gospodarstw węglowych oraz nastąpi podpisanie listów intencyjnych z potencjalnymi nabywcami jednostek pochłoniętego w wyniku tzw. działań dodatkowych węgla.

Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych, przedstawił członkom kolegium założenia do planu finansowo-gospodarczego LP na 2016 r. Wskazał m.in., że w tym roku LP zapłacą wyższy o ok. 60 mln zł podatek leśny, co wynika ze zniesienia 50-procentowej ulgi od lasów ochronnych, a także ok. 146,5 mln zł z tytułu nowej, 2-procentowej wpłaty do budżetu od przychodów ze sprzedaży drewna. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 663 mln zł. Wskaźnik odpisu na fundusz leśny został ustalony na 14 proc. (w poprzednim roku - 14,5 proc.), a środki funduszu zostaną przeznaczone m.in. na wyrównanie niedoborów w jednostkach LP powstałych przy realizacji zadań gospodarki leśnej, wspólne przedsięwzięcia jednostek LP, badania naukowe (43 mln zł), sporządzanie planów urządzenia lasu (73 mln zł). Na wsparcie dla parków narodowych zarezerwowano rekordową kwotę 69,5 mln zł.

Podczas dyskusji członkowie kolegium pytali m.in. o niedawną nowelizację ustawy o lasach w zakresie prawa pierwokupu leśnych gruntów niepaństwowych dla LP, o tryb wnioskowania o środki funduszu leśnego na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów prywatnych, sposób monitorowania efektywności wykorzystania przez parki narodowe środków przekazywanych przez LP i szereg innych spraw. Prof. Andrzej Grzywacz zwrócił m.in. uwagę na konieczność szerszego informowania opinii publicznej o kosztach ochrony przyrody ponoszonych przez LP, które sięgają w sumie 1,2-1,5 mld zł rocznie. Dyrektor generalny poinformował, że projektowane zmiany planu kont w LP umożliwią przedstawienie w czytelny sposób całkowitych wydatków na ten i inne cele realizowane przez LP w ramach wspomagania administracji publicznej.

Kolegium LP jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało projekt planu finansowo-gospodarczego LP na rok 2016 i upoważniło do podpisania opinii w tej sprawie przewodniczącego.