Srokowo opanowały bobry

Bóbr europejski, niegdyś gatunek zagrożony wyginięciem, powrócił na Warmię i Mazury. W województwie warmińsko-mazurskim jego liczebność szacuje się na 10,5 tys. sztuk, aż 15 proc. populacji żyje na terenie Nadleśnictwa Srokowo.
28.07.2017 | Sebastian Pietrzak, Nadleśnictwo Srokowo

Bóbr europejski, niegdyś gatunek zagrożony wyginięciem, powrócił na Warmię i Mazury. W województwie warmińsko-mazurskim jego liczebność szacuje się na 10,5 tys. sztuk, aż 15 proc. populacji żyje na terenie Nadleśnictwa Srokowo.

W ubiegłym roku srokowscy leśnicy wykorzystując fundusze w ramach programu „Przyszłość dobra dla lasów i bobra – program czynnej ochrony bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Ostoja Warmińska” przeprowadzili inwentaryzację stanowisk bobra europejskiego.

Lustracją objęto rowy i cieki o długości 850 km, 17 tys. ha lasu i 25 tys. ha gruntów rolnych. Okazuje się, że w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa (1110 km²) żyje 1500 sztuk bobrów w 405 stanowiskach. Populacja srokowskich bobrów stanowi aż 15 proc. wszystkich zinwentaryzowanych w województwie.

Krajowa populacja bobra, jak podaje GUS, w ubiegłym roku liczyła ok.100 tys. sztuk.

Na podstawie danych GUS określono także średnie zagęszczenie bobrów na terenie kraju. Wynosi ono 0,32szt./km². Jednak w srokowskich lasach wartość ta jest 14-krotnie większa i wynosi 4,73 szt./km².

Tak duże zagęszczenie bobrów wywiera istotny wpływ na ekosystemy leśne powodując szkody w drzewostanach na 7 proc. ogólnej powierzchni nadleśnictwa. To oznacza, że powierzchnia szkód jest 1,5 razy większa od tych wyrządzanych przez pozostałe gatunki zwierząt żyjących w lesie, w tym także zwierzynę łowną.
Niestety, bobry powodują szkody także w siedliskach priorytetowych dla zachowania bioróżnorodności. Wskutek działalności tych gryzoni prawie 17 proc. z tych siedlisk traci swój pierwotny charakter.

W ramach wspomnianego wcześniej projektu zrealizowano działania mające na celu zmniejszenie szkód. Leśnicy zamontowali tamach 11 urządzeń przelewowych obniżających poziom wody, założyli 16 poletek zgryzowych, grodzili wartościowe drzewostany, a także pojedyncze osłony dla cennych drzew.

Srokowscy leśnicy, wykorzystując środki zewnętrzne monitorują liczebność tych gryzoni oraz ich wpływ na ekosystemy leśne. Poprzez aktywną ochronę chcą stworzyć zasady gospodarowania jego populacją, aby jedynie ograniczyć niekorzystne działanie bobrów.