Najzasobniejszy bank nasion obchodził swój jubileusz

Leśny Bank Genów od kilkunastu lat współpracuje z Millennium Seed Bank w Wielkiej Brytanii. W tym roku brytyjski bank nasion właśnie kończy 20 lat.
27.11.2020 | Joanna Borowy, Leśny Bank Genów Kostrzyca

Leśny Bank Genów od kilkunastu lat współpracuje z Millennium Seed Bank w Wielkiej Brytanii. W tym roku brytyjski bank nasion właśnie kończy 20 lat.

Pracownicy brytyjskiej instytucji zabezpieczyli już 2,4 mld nasion. MSB już od 2007 r. współpracuje z Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca (łącznie z brytyjskim bankiem nasion współpracuje 260 różnych instytucji na całym świecie, które także gromadzą nasiona i tkanki roślin).

Leśny Bank Genów Kostrzyca nawiązał współpracę w ramach prac w Konsorcjum ENSCONET, do którego został zaproszony za pośrednictwem Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie.

Nawiązanie współpracy pomiędzy MSB, największym bankiem nasion dzikiej flory na świecie, a Lasami Państwowymi zaowocowało pojawieniem się szeregu wspólnych inicjatyw m.in. udostępnieniem baz danych o zgromadzonych zasobach genowych czy też uczestnictwem we wspólnych projektach o zasięgu europejskim i światowym.

Jednym z projektów realizowanych wspólnie z Millennium Seed Bank jest projekt „The Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project (Europe)”. Celem podejmowanych działań jest ochrona ponad 2 tys. rzadkich, najbardziej zagrożonych oraz najbardziej przydatnych gatunków drzew.

W Europie działania projektowe w latach 2015-2017 obejmowały zachowanie co najmniej 200 rodzimych gatunków drzew i były prowadzone przez instytucje w ośmiu krajach, np. Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii.

Wspólny program przyczynił się do zwiększenia poziomu zachowania gatunków już ujętych w programie „Global Trees Campaign", pozwalając na jego rozszerzenie o kolejne gatunki.

Zebrane nasiona są przechowywane w krajach pochodzenia oraz w chłodniach Millenium Seed Bank, który w swoich zbiorach zgromadził nasiona reprezentujące ponad 30 tys. gatunków roślin

W ramach projektu zgromadzono w Leśnym Banku Genów Kostrzyca 37 partii nasion różnych gatunków drzew i krzewów leśnych

Ochrona ex situ, czyli poza miejscem występowania, poprzez gromadzenie nasion ma kluczowe znaczenie dla ochrony drzew, umożliwiając zachowanie różnorodności genetycznej. Zgromadzone dzięki projektowi nasiona mogą być wykorzystane do reintrodukcji gatunków oraz odtwarzania siedlisk leśnych.

Leśny Bank Genów Kostrzyca przesyłał nasiona zagrożonych gatunków drzew i krzewów właśnie do Millennium Seed Bank. Po raz pierwszy nasiona z LBG Kostrzyca zostały przekazane do Wielkiej Brytanii w 2016 r. W tej niezwykłej przesyłce znalazły się wówczas nasiona dziewięciu gatunków, np. jodły pospolitej, olszy czarnej, sosny górskiej czy czereśni ptasiej.

 

W LBG Kostrzyca zabezpieczany jest materiał pochodzący z kilkuset gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, a także z ok. 80 proc. populacji najcenniejszych polskich drzewostanów. 

Leśny Bank Genów bierze również udział w przywróceniu cennej roślinności w Biebrzańskim Parku Narodowym, który ucierpiał podczas tegorocznego pożaru. W banku zachowano zasoby genowe 20 gatunków najcenniejszych chronionych i zagrożonych roślin parku. Posłużą one do przywrócenia gatunków na naturalnym stanowisku.