LP łatwiej będzie kupować grunty leśne

Sejm przyjął w środę – 13 kwietnia - nowelizację ustawy o lasach, która pozwala na pierwokup lub wykup prywatnych gruntów leśnych przez Lasy Państwowe po 1 maja 2016 r.
28.06.2016 | Ministerstwo Środowiska

Sejm przyjął w środę – 13 kwietnia - nowelizację ustawy o lasach, która pozwala na pierwokup lub wykup prywatnych gruntów leśnych przez Lasy Państwowe po 1 maja 2016 r.

Projektowana ustawa wprowadza nowe instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez PGL LP, gruntów leśnych. W przypadku sprzedaży gruntów leśnych przez osobę fizyczną lub prawną Skarbowi Państwa przysługiwać będzie prawo pierwokupu tych gruntów. Jeżeli nabycie gruntów leśnych będzie następować na podstawie umów innych niż sprzedaż lub jednostronnych czynności prawnych Skarbowi Państwa przysługiwać będzie z kolei prawo wykupu. Prawo pierwokupu i wykupu nie będzie dotyczyć przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego.

Prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu, przysługujące Skarbowi Państwa, umożliwi powiększenie areału zasobów naturalnych o strategicznym charakterze, jakimi są lasy państwowe. Zapewnienie trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością (lasy pełnią funkcje ochronne, produkcyjne i społeczne) ma istotne znaczenie także dla bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Osiągnięcie tego celu możliwe jest właśnie przez zwiększanie strategicznych zasobów leśnych kraju, jakimi są lasy państwowe. Spodziewanym efektem będzie powiększenie powierzchni lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz poprawa stanu i kondycji lasów w ten sposób nabytych, przez objęcie ich standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL LP.

Nowe przepisy pozwolą zwiększyć lesistość kraju. Obecnie wynosi ona 29,4 proc. powierzchni kraju. Krajowy program zwiększania lesistości zakłada zwiększenie lesistości do 30 proc. w 2020 r. i 33 proc. w 2050 r.