Stan sanitarny lasu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Aktualny poziom higieny lasu wynikający z działania różnych czynników biotycznych, abiotycznych i wykonywanych w nim czynności gospodarczych, przejawiający się występowaniem drzew zamierających i martwych; o stanie sanitarnym lasu decyduje procent drzew martwych w ogólnych zasobach drzew, ich miąższość i struktura.