Państwowa rada ochrony przyrody

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Organ opiniodawczy i doradczy działający przy ministrze środowiska, składający się z przedstawicieli nauki i praktyki, działających na rzecz ochrony przyrody; do zadań PROP należy:

  • ocena stanu ochrony przyrody i wykorzystywania obszarów chronionych do celów naukowych
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody
  • opiniowanie programów badawczych w zakresie ochrony przyrody oraz popularyzowanie ochrony przyrody.