„Mieszkaniówka" to nadal ważne zagadnienie

Już po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowano konferencję poświęconą zagadnieniom mieszkaniowym w Lasach Państwowych. W zasobach LP pozostało niemal 9,5 tys. mieszkań, w ciągu najbliższych lat zostanie sprzedanych 2,5 tys. lokali.
28.06.2016 | Jerzy Drabarczyk

Już po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowano konferencję poświęconą zagadnieniom mieszkaniowym w Lasach Państwowych. W zasobach LP pozostało niemal 9,5 tys. mieszkań, w ciągu najbliższych lat zostanie sprzedanych 2,5 tys. lokali.

Obecnie gospodarka zasobami lokalowymi w LP jest realizowana na podstawie zarządzenia nr 48 z czerwca 2015 r. Spotkanie w Pogorzelicy (31 maja - 2 czerwca) miało dać odpowiedź na pytanie, jak wytyczne zawarte w zarządzeniu sprawdzają się w praktyce, czy zmiany są potrzebne i w jakim kierunku powinny pójść, oraz które uwagi i propozycje zmian powinny znaleźć odzwierciedlenie w ewentualnie nowelizowanym zarządzeniu w tych kwestiach.

W ciągu ostatnich sześciu lat sprzedano w LP ponad 6 tys. lokali mieszkalnych, najwięcej w RDLP Katowice, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. W zasobach LP nadal pozostało 9430 mieszkań, przy czym około 5,5 tys. lokali kwalifikuje się  jako niezbędne. W planie do 2026 r. zakłada się sprzedaż około 2,5 tys. mieszkań.

Istotnym problemem, jak przypomniał Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, jest kwestia utrzymania infrastruktury pozostającej we władaniu LP, jak również wymagające precyzyjnego uregulowania zagadnienia podatkowe (podatków od nieruchomości płaconych przez mieszkańców).

- Należy zdefiniować sieć leśniczówek pozostających we władaniu nadleśnictw. Taka sieć powinna pozostać w naszym władaniu, gdyż w dużej części wpływa na funkcjonowanie LP – podkreślił dyrektor generalny.

Z kolei Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki finansowej oraz gospodarowania zasobami majątkowymi, zaznaczył, że w większości przypadków dominującym rozwiązaniem pozostaje model klasyczny, czyli leśniczówka z mieszkaniem dla leśniczego i jego rodziny. Jak wyjaśnił rozwiązanie w postaci zapewnienia leśniczym tylko pomieszczenia biurowego ma miejsce, kiedy podjęcie budowy leśniczówek tradycyjnych nie jest możliwe lub uzasadnione chociażby ze względów ekonomicznych lub z braku takiej potrzeby.

W tym drugim przypadku może okazać się np., że leśniczy posiada własny lokal i chce rezygnować z lokalu służbowego.
- Wówczas optymalnym rozwiązaniem może się okazać np. połączenie kancelarii dwóch, albo trzech leśnictw - wyjaśniał dyrektor Janeczko. - Chcemy, aby w gospodarce mieszkaniowej jednostek LP były przewidziane nowe potrzeby inwestycyjne, czy to w postaci nadleśniczówki, leśniczówki czy kancelarii. Inicjatywy te powinny też zostać uwzględnione w wieloletnich planach nakładów na budowę środków trwałych – dodał.

Uczestnicy spotkania zaznaczyli, że zasady gospodarowania zasobami mieszkaniowymi LP powinny dopuszczać kilka modeli funkcjonowania biura leśnictwa - „klasyczne” leśniczówki, samodzielne kancelarie, z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i regionalnych. Powinny jednak stwarzać możliwość odstąpienia od obligatoryjnego utrzymywania liczby leśniczówek równej liczbie leśnictw.

Jeden z postulatów, który pojawił podczas konferencji dotyczył mieszkań trudno zbywalnych. Według uczestników po zmianie prawa ogólnego, powinny być na wniosek nadleśniczego przekazywane bezwarunkowo z mocy prawa w zasoby gminne. Ten sam postulat donosił się do infrastruktury (szamba, oczyszczalnie, kanalizacje, studnie, hydrofornie, wodociągi, dojazdy itp.) związanej z funkcjonowaniem mieszkań już sprzedanych.

Leśnicy zaznaczyli również, że należy zmienić przepisy, aby eliminować możliwość wielokrotnego skorzystania z prawa do wykupu lokalu z zastosowaniem art. 40a ustawy o lasach. W tym samym artykule ustawy powinna znaleźć się definicja mieszkań niezbędnych dla potrzeb racjonalnej gospodarki leśnej, a także zmienić kryteria kwalifikowania mieszkań z tymczasowych na docelowe. Mieszkania te powinny być bezpłatne dla pracowników Służby Leśnej.
Według osób obecnych na konferencji należy uzupełnić art. 40a, ust. 4 ustawy o lasach (określający uprawnionych do pierwszeństwa nabycia lokalu) o pracowników korzystających z mieszkania bezpłatnego oraz przywrócić wyrażenie „pracowników i byłych pracowników”.

- Należy jednoznacznie określić przypadki, w których płatnikiem podatku od nieruchomości jest zamieszkujący – wnioskowali uczestnicy spotkania.

Podczas konferencji poruszano również m.in. kwestię uprawnień do dodatku mieszkaniowego i równoważnika pieniężnego, kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych LP oraz kancelarii, wytycznych czynszowych, podatku od nieruchomości wraz z przynależnościami, podsumowania kontroli problemowej dotyczących stosowania wytycznych w sprawie zasad ustalania wysokości stawki czynszu, a także ubezpieczenia lokali mieszkalnych LP. W osobnym bloku tematycznym reprezentanci central związkowych działających w LP wnieśli swe uwagi do aktualnych uregulowań w zakresie gospodarki mieszkaniowej.