Leśnicy planują powiekszenie rezerwatu

Prawdopodobnie już pod koniec tego roku zostanie powiększony rezerwat „Mierkowskie Suche Bory” , który jest położony w Nadleśnictwie Lubsko (RDLP w Zielonej Górze). Spotkanie w tej sprawie zorganizowano na początku lipca, a inicjatywa wyszła od Lasów Państwowych.
16.07.2018 | DARIUSZ KIEWLICZ, RDLP W ZIELONEJ GóRZE

Prawdopodobnie już pod koniec tego roku zostanie powiększony rezerwat „Mierkowskie Suche Bory” , który jest położony w Nadleśnictwie Lubsko (RDLP w Zielonej Górze). Spotkanie w tej sprawie zorganizowano na początku lipca, a inicjatywa wyszła od Lasów Państwowych.

Rezerwat „Mierkowskie Suche Bory” został wyznaczony ponad 20 lat te,u, poza wysokimi walorami przyrodniczymi wyróżnia się również ciekawą budową geologiczną podłoża. Miejscami odsłonięte, łukowate wały wydm śródlądowych występują w mozaice z niżej położonymi piaskami pokrytymi płytkimi torfami i murszami. Charakterystyczna, rzadka i cenna przyrodniczo flora związana z tymi położeniami sprawiła, że leśnicy planują powiększenie powierzchni rezerwatu.

Podczas rozmów zaproponowano włączenie do rezerwatu obszarów położonych na wydmach śródlądowych, na których w większości wykształciły się siedliska przyrodnicze: bory chrobotkowe (91T0) oraz wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330), a także dość rozległe obniżenia międzywydmowe, stanowiące w większości szczególnie cenne siedliska przyrodnicze,  obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion albae (7150) oraz brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea (3130).

Obecnie rezerwat  zajmuje powierzchnie ponad 131 ha, po zmianach będzie miał niemal 200 ha, obejmując głównie wydmy i wilgotne obniżenia międzywydmowe oraz grunty nieleśne. Tereny te cechują się wysokimi walorami przyrodniczymi, a są one mało przydatne gospodarki leśnej.

Szczegółowe warianty przebiegu granic omawiano w terenie, wspomagając się nowoczesnymi technikami map numerycznych z wykorzystaniem obrazu numerycznego modelu terenu, ortofotomapy, warstw zawierających dane przyrodnicze oraz ewidencyjne.

Potrzeba zmian granic powstała w wyniku prowadzonych prac nad projektem planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubsko, zauważono, że granice rezerwatu odbiegają od ich faktycznego przebiegu terenowego.

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim podejmie starania, aby procedury zmierzające do zatwierdzenia nowej granicy rezerwatu zakończyć do końca 2018 r., dzięki czemu nowe granice zostaną uwzględnione w nowo tworzonym projekcie planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028.

W lipcowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Lubsko, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz firmy TAXUS UL w Warszawie.