Powiększono rezerwat dla chronionej paproci

Część lasów gdańskiego Nadleśnictwa Elbląg dotychczas użytkowanych jako lasy gospodarcze, stała się rezerwatem. Ponad dwukrotnie powiększono rezerwat przyrody „Pióropusznikowy Jar”.
10.04.2020 | Jan Piotrowski, Nadleśnictwo Elbląg

Część lasów gdańskiego Nadleśnictwa Elbląg dotychczas użytkowanych jako lasy gospodarcze, stała się rezerwatem. Ponad dwukrotnie powiększono rezerwat przyrody „Pióropusznikowy Jar”.

Głównym celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie lasów liściastych ze stanowiskami paproci pióropusznika strusiego (Matteuccia struthiopteris).

Podczas przeprowadzonych kilka lat temu badań (zleconych przez RDOŚ) stwierdzono, że większa część populacji chronionego gatunku paproci rośnie poza granicami rezerwatu.

Z łącznej liczby zinwentaryzowanych 333 stanowisk (23 456 osobników) aż 308 znajdowało się w lasach gospodarczych Nadleśnictwa Elbląg. Jak wynika z przeprowadzonych badań, wśród  osobników z liśćmi zarodnionośnymi aż 93 proc. znajdowało się także na gruntach zagospodarowanych przez leśników. Dlatego powierzchnię rezerwatu zwiększono o  prawie 82 ha, z ok. 38 ha do  niemal 119 ha.

Tereny objęte rezerwatem to lasy biegnące wzdłuż rzeczki „Lisi Parów”, o mocno zróżnicowanej rzeźbie terenu, z ponad 180 gatunkami roślin naczyniowych, w tym siedmioma gatunkami chronionymi oraz różnymi zespołami leśnymi takimi jak łęgi, grądy czy buczyny.

Dzięki wypracowanym przez naukowców i praktyków metodom gospodarowania lasem, na co dzień stosowanych w Lasach Państwowych, możliwe było przekazanie do rezerwatu części lasów gospodarczych o charakterze zbliżonym do lasu naturalnego. Warunki panujące w przekazanych lasach gospodarczych przyczyniły się do rozwoju i wzmocnienia populacji cennego przyrodniczo gatunku, dla którego ochrony powołano rezerwat.