100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych – dalsze kroki

Prawie 220 propozycji nowych rezerwatów o łącznej powierzchni blisko 14 000 ha zaproponowali leśnicy w związku z inicjatywą utworzenia 100 nowych rezerwatów przyrody. W kolejnym etapie propozycje te będą we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska analizowane i przygotowywane do realizacji.
30.04.2024

Prawie 220 propozycji nowych rezerwatów o łącznej powierzchni blisko 14 000 ha zaproponowali leśnicy w związku z inicjatywą utworzenia 100 nowych rezerwatów przyrody. W kolejnym etapie propozycje te będą we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska analizowane i przygotowywane do realizacji.

W tym celu przy każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zostaną powołane zespoły robocze ds. wyznaczania nowych rezerwatów w związku z inicjatywą „100 rezerwatów przyrody na 100-lecie Lasów Państwowych”. We współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska i organizacjami pozarządowymi zostaną przeanalizowane dokumentacje przyrodnicze, tak aby wybrać najcenniejsze i najbardziej różnorodne obszary spośród przygotowanych propozycji.

Art. 13. 1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Obecnie w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych trwa gromadzenie dokumentacji przyrodniczej, która jest niezbędna do tworzenia nowych rezerwatów. Największą szansę na objęcie tą formą ochrony przyrody będą mieć propozycje terenów, które posiadają już dokumentację i najbardziej aktualne opracowania dotyczące walorów przyrodniczych tych miejsc.

Po analizie wszystkich argumentów przemawiających za utworzeniem w danym miejscu rezerwatu przyrody, a zwłaszcza po analizie dokumentacji, sporządzona zostanie przez zespoły RDOŚ-RDLP, z udziałem ekspertów z organizacji pozarządowych, ostateczna lista nowo planowanych rezerwatów w ramach inicjatywy LP. Zespoły, analizując dokumentację i zasadność utworzenia rezerwatu przyrody na danym terenie, będą przede wszystkim sprawdzać przesłanki wynikające z art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.

RDOŚ może uznać za potrzebne wykonanie dodatkowych prac w ramach dokumentacji. Mogą to być np. prace geodezyjne przy wyznaczaniu granic rezerwatów, ewentualnie uzupełnienie dodatkowych prac terenowych o inwentaryzacje, ekspertyzy itp.

- Idea powołania 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych to bardzo cenna inicjatywa. Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska mają w tym procesie kluczową rolę, tworząc rezerwaty przyrody i gwarantując, że wspólnie wytypowane obszary zasługują zarówno na ochronę rezerwatową, jak i niezakłócone przetrwanie w przyszłości – podkreśla Piotr Otawski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

- Ponadto wszystkie zgłoszone przez RDLP propozycje, które nie zostaną uwzględnione jako rezerwaty przyrody, będą wyłączone ze względu na swoją wyjątkową wartość przyrodniczą z użytkowania gospodarczego – dotyczy to rezerwatów o charakterze leśnym – podsumowuje Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.