Zasady hodowli lasu i inne publikacje
Celem plantacji nasiennych jest uzyskanie obfitych zbiorów łatwych do pozyskania nasion o podwyższonej wartości genetycznej. Choć plantacje nasienne pełnią tak ważną rolę w hodowli selekcyjnej drzew leśnych i poczyniono w tej dziedzinie znaczne nakłady finansowe, w literaturze polskojęzycznej nie ma zbyt wielu opracowań na temat tych obiektów. Niniejsze opracowanie zbiorowe zestawia podstawową wiedzę na ten temat. Może zatem przyczyni się do pełniejszego naświetlenia tematyki związanej z prowadzeniem plantacji w warunkach polskich, a tym samym do prowadzenia ich przez leśników-praktyków w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie wielkiego potencjału tej bazy nasiennej.
W ciągu ostatnich 50 lat lasy w Europie powiększały zarówno swoją powierzchnię, jak i zasobność, pełniąc jednocześnie rolę pochłaniacza węgla i odzyskując dobrą kondycję po minionej epoce wylesiania. W wielu państwach Europy wdrożono krajowe strategie adaptacji do zmian klimatu oraz inne działania ukierunkowane na wykorzystanie potencjału lasów do złagodzenia zmian klimatycznych. Wpływ tych zmian na lasy, a szczególnie na ich różnorodność genetyczną, nie został jednak dostatecznie uwzględniony w powyższych działaniach. Z tych powodów grupa robocza EUFORGEN ds. zmian klimatu i ochrony leśnych zasobów genetycznych przedstawiła w niniejszej publikacji wytyczne dotyczące dalszych działań.
Publikacja przeznaczona nie tylko dla szkółkarzy profesjonalistów, ale także dla miłośników roślin, chcących z nasion samodzielnie wyhodować krzewy lub drzewa. Oprócz gatunków rodzimych, rosnących dziko i uprawianych, autor opisuje także gatunki obce oraz kilka taksonów, które w naszych warunkach nie zawiązują nasion.
Publikacja kierowana do osób profesjonalnie zajmujących się typologią, siedliskoznawstwem oraz ochroną przyrody w lasach, a także do leśników i osób związanych z leśnictwem.
„Zasady hodowli lasu” są załącznikiem do Zarządzenia nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 grudnia 2023 r., obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2024 r.
Atlas przedstawia wybrane gleby różnych kompleksów leśnych gór, wyżyn i nizin, uwzględniając podstawową zmienność gleb leśnych w Polsce.
W rozdziałach uporządkowanych w kolejności alfabetycznej, przedstawiono najważniejsze aspekty produkcji szkółkarskiej: od przechowywania i przedsiewnego traktowania nasion, poprzez przygotowanie kwater i pól siewnych, siew, zabiegi pielęgnacyjne i ochronne, płodozmian, nawożenie organiczne i mineralne, organizację pracy i schematy zabiegów, zawierające przegląd wszystkich operacji, aż po ocenę wydajności.
Jest poradnikiem i jednocześnie instrukcją postępowania w szkółce kontenerowej, określającą sposoby hodowli sadzonek wielu gatunków przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i środków technicznych.