Sprzedaż drewna na rok 2023 – podstawowe informacje

Jakie modyfikacje wprowadziły Lasy Państwowe w regulaminie sprzedaży drewna dla przemysłu na przyszły rok?
06.10.2022

Jakie modyfikacje wprowadziły Lasy Państwowe w regulaminie sprzedaży drewna dla przemysłu na przyszły rok?

Lasy Państwowe od kilkunastu lat sprzedają drewno firmom w bezstronnych procedurach elektronicznych. Zasady sprzedaży tworzą parasol ochronny dla firm dłużej działających na rynku. Aż 70% drewna jest dostępne wyłącznie dla stałych nabywców na Portalu Leśno-Drzewnym. Daje im to gwarancję dostaw surowca, czyli stabilne warunki prowadzenia firm. 30% drewna sprzedajemy na otwartych aukcjach (e-drewno). Organizujemy je z myślą o firmach z tradycjami, ale i o tych, które dopiero pojawiły się na rynku.

W procedurach na rok 2023 konieczne stało się wprowadzenie kilku zmian. Mają one na celu maksymalizację przerobu drewna na rynku krajowym i co za tym idzie, ograniczenie eksportu drewna nieprzetworzonego. Wpłyną też na zmniejszenie niekorzystnej różnicy cen pomiędzy kanałem dystrybucji dla stałych odbiorców (Portal Leśno-Drzewny) i aukcjami systemowymi  e-drewno. Znaczna różnica cen pomiędzy oboma kanałami dystrybucji mogła przyczyniać się do spekulacyjnego obrotu surowcem. 

Kryteria pozacenowe w PL-D – wzrost do 20%

Pozacenowe kryteria oceny ofert zostały wprowadzone już w ubiegłym roku. O przydziale drewna decydowało również to czy przedsiębiorca przerabia drewno i czy robi to na obszarze wspólnoty europejskiej. Łączna maksymalna wartość obu kryteriów wynosiła 15%. Kryterium cenowe ważyło maksymalnie pozostałe 85%.

Lasy Państwowe przeanalizowały tegoroczne doświadczenia i zmodyfikowały pozacenowe kryteria oceny ofert na przyszły rok. Będą one jeszcze w większym stopniu zabezpieczały interes naszych przedsiębiorców. W ocenie ofert na rok 2023 łączna waga kryteriów pozacenowych wzrosła do 20%.

Ponieważ wszyscy z prawie 6500 klientów Lasów Państwowych zadeklarowali w 2022 r. posiadanie zakładów przerobu na terenie UE, zapadła decyzja o zamianie tego kryterium na kryterium głębokości przerobu surowca.

Punkty za zaawansowany przerób

Na rok 2023 obowiązywać będą dwa kryteria pozacenowe:
– kryterium przerobu – maksymalnie 10 punktów otrzyma przedsiębiorca, który przerabia całe drewno kupione od Lasów Państwowych,

– kryterium głębokości przerobu – czyli jego zaawansowania; 10 punktów może zostać przyznane za zaawansowany przerób większości drewna, a za przerób niskozaawansowany, jak korowanie, sortowanie bądź konfekcjonowanie, można otrzymać tylko połowę punktów. W przypadku niestosowania procesów technologicznych związanych z przerobem przedsiębiorca otrzyma 0 punktów.

Zastosowane kryteria mają również na celu wspierać i zachęcać przedsiębiorców do samodzielnego, jak najbardziej zaawansowanego przerobu.

Publikacja deklaracji przerobu

Deklaracje nabywców dotyczące udziału i głębokości przerobu zostaną zamieszczone w Internecie (Portal Leśno-Drzewny). Upublicznione dane pozwolą na identyfikację przedsiębiorcy i jego deklaracji służącej do oceny ofert. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić, co zadeklarowała firma, która zajmuje się pośrednictwem w handlu drewnem.

Jednolita cena minimalna w PL-D i na aukcjach

Kwestią podstawową będzie urynkowienie cen minimalnych (otwarcia). Ich podstawą na 2023 r. są ceny minimalne z  procedur na 2022 r., podniesione tylko o połowę zmiany cen uzyskanych na w procedurach na 2022 r. Symulowana cena minimalna dla drewna ogółem jest aż o 21% niższa od ceny uzyskanej w procedurach na 2022 r., dając kupującym możliwość znaczących obniżek cen.

Dla drewna ogółem będzie to 269 zł/m3. Od tego pułapu przedsiębiorcy będą składali oferty. Lasy Państwowe, jako zarządca majątku Skarbu Państwa, nie mogą abstrahować od wartości cenowych ustalanych przez rynek.

Powodem takiego ustalania ceny minimalnej (wywoławczej) stał się nadmierny rozdźwięk pomiędzy cenami w sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (dostępnej dla stałych klientów) i na aukcjach e-drewno. Na aukcjach stali klienci uzupełniają zakupy, a nowi przedsiębiorcy, bez udokumentowanej historii zakupów, rozpoczynają działalność na rynku dzrewnym. Aukcje cechują się wyższą konkurencyjnością, a osiągane ceny są wyższe. W bieżącym roku na otwartych aukcjach, w wyniku konkurencyjnych zakupów przedsiębiorców, ceny osiągnęły poziom ponad dwukrotnie wyższy niż na rynku dla stałych nabywców. Wysokie oferty pojawiły się m.in. z uwagi na znakomitą koniunkturę panującą w przemyśle drzewnym w roku 2021 i początkach roku 2022.

Dalsze utrzymywanie takiej sytuacji nie jest możliwe i stanowi zagrożenie wykreowania dwóch odrębnych rynków, z dalszymi konsekwencjami w postaci możliwych spekulacji (np. po co przerabiać tańsze drewno nabyte w procedurze sprzedaży ofertowej skoro można je odsprzedać ze znacznym zyskiem po cenach aukcyjnych). Efekt jest też taki, że znaczna część stałych klientów przestała uzupełniać zakupy w systemie aukcyjnym.

Lasy Państwowe liczą, że poziom ostatecznych cen w obu kanałach dystrybucji również się wyrówna, przyczyniając się do stabilizacji na rynku drewna okrągłego.

Eksport firm niewliczany do historii zakupów

Drewno, wobec którego sami kupujący zadeklarowali wywóz z Polski, nie będzie wliczone do historii sprzedaży w procedurach na 2023 r. W ten sposób uwzględniono postulaty przedstawicieli przedsiębiorców. Ograniczono również liczbę miejsc załadunku do maksymalnie trzech, zapewniając możliwość obniżenia kosztów spedycji drewna ponoszonych przez kupujących.

 

Szczegółowy harmonogram procedur sprzedaży drewna na I półrocze 2023 roku dostępny jest pod adresem: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/komunikat_w_sprawie_harmonogramu_sprzedazy_drewna_na_i_porocze_2023_r.pdf

Przypominamy także, że Lasy Państwowe w ramach odpowiedzialnego wsparcia udostępniają bezpłatnie wszystkim przedsiębiorcom narzędzia biznesowe zawarte Panelu Kontrahenta, pozwalające na ograniczenie kosztów związanych z obsługą realizacji umów oraz szeroko pojętej współpracy biznesowej.

Wszystkie niezbędne informacje związane ze sprzedażą drewna przez Lasy Państwowe dla przedsiębiorców od lat upubliczniane są na stronie Portalu Leśno-Drzewnego: https:// http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/

 

Uwaga – przedstawione wyżej zmiany nie dotyczą rynku sprzedaży detalicznej,  w tym sprzedaży drewna opałowego. Cenniki i regulaminy sprzedaży ustalone przez nadleśnictwa pozostają w mocy i drewno opałowe pochodzące bezpośrednio z Lasów Państwowych pozostaje nadal najtańszym surowcem grzewczym.