Publikacje poświęcone ochronie przyrody
Od lat toczy się ożywiona dyskusja dotycząca różnych modeli zarządzania Puszczą Białowieską. Kwestią kluczową jest ustalenie najlepszego dla tego obszaru spójnego sposobu zarządzania cennymi zasobami przyrodniczymi. Zdaniem leśników oraz podzielających ich pogląd naukowców konieczne jest podjęcie aktywnych działań, które pozwolą na zachowanie pełnego bogactwa przyrodniczego Puszczy. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim rzetelna prezentacja obecnego stanu wiedzy na temat lasów Puszczy oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych tego kompleksu leśnego.
Publikacja przeznaczona m.in. dla leśników, których zadaniem jest pielęgnacja starych drzew rosnących w lasach, ale również w parkach pałacowych i dworskich, które stanowią mienie Skarbu Państwa.