Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, decyzją nr 45 z 23 maja 2024 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”, zwany dalej OSTWPL.
01.07.2024

W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, decyzją nr 45 z 23 maja 2024 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”, zwany dalej OSTWPL.

Standaryzacja procesów planowania oraz przygotowania postępowań o zamówienia publiczne, jak również odbioru prac leśnych pozytywnie wpłynie na transparentność procesów i równe traktowanie wykonawców. Dla jeszcze pełniejszego urzeczywistnienia tych zasad udostępniamy Państwu „Opis standardu (…) w wersji stanowiącej załącznik do aktualnie obowiązującej decyzji (stan na lipiec 2024) z zastrzeżeniem, że prace zespołu zadaniowego opracowującego standard mają charakter ciągły a dokument będzie ulegał modyfikacjom w zakresie wynikającym m.in. ze zgłaszanych uwag.

Decyzja nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

Załącznikiem jest również Tabela parametrów, w której ujęto opisy wymaganych parametrów dla poszczególnych technologii prac.

Tabela Parametrów

Celem profesjonalizacji i dalszej standaryzacji procesów zlecania i realizacji usług leśnych, jednostki organizacyjne PGL LP posiłkują się wskazaniami i rekomendacjami zawartymi w przygotowanych dla nich  wytycznych. Materiał odwołuje się do przepisów ustawy PZP i zawiera praktyczne wskazówki w jaki sposób rozumieć zapisy wzorcowej dokumentacji przetargowej i jak optymalnie i zgodnie z prawem organizować współpracę z wykonawcami w ramach zawartych umów.

Wytyczne do przetargów na usługi leśne