Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, decyzją nr 19 z 17 marca 2021 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”, zwany dalej OSTWPL.
24.06.2021

W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, decyzją nr 19 z 17 marca 2021 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”, zwany dalej OSTWPL.

Standaryzacja procesów planowania oraz przygotowania postępowań o zamówienia publiczne, jak również odbioru prac leśnych pozytywnie wpłynie na transparentność procesów i równe traktowanie wykonawców. Dla jeszcze pełniejszego urzeczywistnienia tych zasad udostępniamy Państwu „Opis standardu (…) w wersji stanowiącej załącznik do wspomnianej decyzji z zastrzeżeniem, że prace zespołu zadaniowego opracowującego standard mają charakter ciągły a dokument będzie ulegał modyfikacjom w zakresie wynikającym m.in. ze zgłaszanych uwag.