Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

Obecnie obowiązujący standard funkcjonuje w oparciu o Decyzję nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, decyzją nr 19 z 17 marca 2021 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”, zwany dalej OSTWPL.
22.06.2021

Obecnie obowiązujący standard funkcjonuje w oparciu o Decyzję nr 86 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. W celu wprowadzenia jednolitych standardów realizacji prac we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, decyzją nr 19 z 17 marca 2021 r. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wprowadzono do stosowania „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych”, zwany dalej OSTWPL.

Standaryzacja procesów planowania oraz przygotowania postępowań o zamówienia publiczne, jak również odbioru prac leśnych pozytywnie wpłynie na transparentność procesów i równe traktowanie wykonawców. Dla jeszcze pełniejszego urzeczywistnienia tych zasad udostępniamy Państwu „Opis standardu (…) w wersji stanowiącej załącznik do aktualnie obowiązującej decyzji (stan na lipiec 2022) z zastrzeżeniem, że prace zespołu zadaniowego opracowującego standard mają charakter ciągły a dokument będzie ulegał modyfikacjom w zakresie wynikającym m.in. ze zgłaszanych uwag.

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

Celem profesjonalizacji i dalszej standaryzacji procesów zlecania i realizacji usług leśnych, jednostki organizacyjne PGL LP posiłkują się wskazaniami i rekomendacjami zawartymi w przygotowanych dla nich  wytycznych. Materiał odwołuje się do przepisów ustawy PZP i zawiera praktyczne wskazówki w jaki sposób rozumieć zapisy wzorcowej dokumentacji przetargowej i jak optymalnie i zgodnie z prawem organizować współpracę z wykonawcami w ramach zawartych umów.

Wytyczne do przetargów na usługi leśne