Wyjaśnienia ws. wykupu lokalu

W odpowiedzi na publikacje mediów na temat wykupu lokalu przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego publikujemy poniższe wyjaśnienia.
30.03.2021

W odpowiedzi na publikacje mediów na temat wykupu lokalu przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego publikujemy poniższe wyjaśnienia.

Lasy Państwowe od roku 1997 sprzedają zbędne lokale mieszkalne zgodnie z zapisami znowelizowanej wówczas Ustawy o lasach. Obecni i byli pracownicy, mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w LP, posiadają pierwszeństwo w nabyciu lokali, w których mieszkają i których są najemcami. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w LP i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, przy czym obniżenie nie może wynieść więcej niż 95%. Zniżka dotyczy wszystkich pracowników LP spełniających ww. kryteria, bez wyjątku.

W latach 2016–2020 LP sprzedały łącznie 1230 lokali mieszkalnych.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny nie wnioskował o wykup użytkowanego przez siebie lokalu, to nadleśnictwo poinformowało go o zamiarze jego sprzedaży i zawiadomiło o przysługującym mu jako najemcy prawie pierwokupu.

Wszelkie sugestie, zawarte w dzisiejszych artykułach Gazety Wyborczej i ONET-u, jakoby jakiekolwiek działania Andrzeja Koniecznego związane z zakupem przez niego nieruchomości naruszały prawo lub zasady uczciwości są nieuprawnione. Przeciwko osobie, która zainicjowała tę kampanię oszczerstw dyrektor Andrzej Konieczny skierował pozew do sądu. Podobne działania będą stosowane wobec osób rozpowszechniających tego typu pomówienia.