Patronat Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Przyznawanie patronatu dyrektora generalnego lasów Państwowych odbywa się zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2022 roku. Podmioty ubiegające się o otrzymanie patronatu dyrektora generalnego LP proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru.
07.04.2015

Przyznawanie patronatu dyrektora generalnego lasów Państwowych odbywa się zgodnie z regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2022 roku. Podmioty ubiegające się o otrzymanie patronatu dyrektora generalnego LP proszone są o złożenie wniosku według ustalonego wzoru.

Do wniosku można dołączyć dokumenty, które wynikają z charakteru przedsięwzięcia, np. regulamin, program, materiały informacyjne itp.

Wnioskodawca, któremu został przyznany patronat jest zobowiązany do umieszczenia logo Lasów Państwowych na wszystkich materiałach informacyjnych związanych z danym wydarzeniem.

Objęcie honorowym patronatem bądź udział dyrektora generalnego LP w komitecie honorowym, nie wiąże się z udzieleniem wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz z fundowaniem nagród dla uczestników.