Instrukcja Ochrony Lasu i inne dokumenty
Na obszarze Europy Środkowej, w tym i w Polsce, występuje 18 gatunków boreczników. Są to owady z gatunku oligofagicznych, troficznie związanych z poszczególnymi rodzajami drzew iglastych. Warunkiem ich rozwoju jest odpowiednia morfologia igieł, umożliwiająca składanie jaj. Pomimo niewielkiej liczby gatunków boreczników, które u nas występują, tylko kilka z nich doczekało się bardziej szczegółowych opracowań. Niniejsza publikacja zawiera dokładny opis morfologii, podstawowe dane o poszczególnych gatunkach oraz klucz do oznaczania gatunków krajowych. Do publikacji dołączone są także tablice.
Załącznik do Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
Aktualizowany każdego roku raport Instytutu Badawczego Leśnictwa dotyczący zalecanych do stosowania w leśnictwie środków ochrony roślin, środków biobójczych oraz produktów do rozkładu pni drzew leśnych.
Publikacja kierowana do osób profesjonalnie zajmujących się typologią, siedliskoznawstwem oraz ochroną przyrody w lasach, a także do leśników i osób związanych z leśnictwem.
Ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym polega na organizowaniu działań określonymi procedurami. Do takich czynności należą edukacja, profilaktyka, prewencja i zwalczanie szkodnictwa, a także postępowanie w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia. Opracowanie, przeznaczone dla pracowników Straży Leśnej, ma na celu przybliżenie lub utrwalenie wiedzy z tego zakresu.
W profilaktyce oraz walce z nielegalnym obrotem drewnem wykorzystuje się wyniki badań naukowych i nowoczesne zdobycze techniki. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prawnych aspektów kradzieży drewna oraz prezentacje wyników kilkuletniej pracy nad określeniem markerów DNA najbardziej użytecznych do identyfikacji drewna na potrzeby procesowe Straży Leśnej w Polsce.