Stan ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej

Monografia pokonferencyjna, dotycząca problematyki Puszczy Białowieskiej i jej walorów przyrodniczych.