Zarządzenie Nr 29/2002

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1999 roku o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 44 z późniejszymi zmianami), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawiam Nagrodę Lasów Państwowych im. Adama Loreta, zwaną dalej Nagrodą, przyznawaną w dwóch kategoriach:

1) Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze lub innowacyjno-racjonalizatorskie, które znalazły zastosowanie w Lasach Państwowych.

2) Za prace na rzecz kształtowania korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, popularyzacji wiedzy o Lasach Państwowych oraz misji i roli tej organizacji gospodarczej w działaniach na rzecz polskiej przyrody.

2. Prace konkursowe, o których mowa w punkcie 1. powinny mieć charakter naukowy lub popularno-naukowy, a prace określone w punkcie 2.mogą mieć formę audycjiradiowe4j, telewizyjnej, artykułu i reportażu prasowego, zdjęć fotograficznych fotoreportaży, malarstwa, grafiki, rzeźby i innych gatunków twórczości artystycznej.

§ 2.

Nagroda, o której mowa w § 1, finansowana jest ze środków Funduszu Leśnego.

§ 3

1. Dyrektor generalny Lasów Państwowych, Państwowych terminie do końca kwietnia danego roku, wydaje decyzję w sprawie ogłoszenia kolejnej edycji nagrody za dany rok. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do końca maja roku następnego.

2. Nagroda jest wręczana przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych Państwowych czerwcu, w ramach obchodów Dni Lasu.

3. Nagrodę, na prośbę dyrektora generalnego Lasów Państwowych, może wręczać Minister Środowiska.

§ 4

4. W decyzji, o której mowa w § 3 ust. 1, dyrektor Generalny Lasów Państwowych:

- powołuje komisję konkursową nagrody;

- ustala szczegółowy regulamin postępowania konkursowego.

§ 5

1. Dyrektor generalny Lasów Państwowych powołuje komisję konkursową Nagrody spośród przedstawicieli: nauki leśnej, środowisk twórczych (artystycznych), Służby Leśnej wszystkich szczebli zarządzania PGL LP, prasowy wydawanej przez Lasy Państwowe.

2. Zadaniem komisji jest ocena zgłoszonych prac konkursowych, rekomendowanie laureatów konkursu i podział nagród w formie werdyktu oraz jego uzasadnienie.

3. Obsługę organizacyjną prac komisji zapewnia wydział Logistyki DGLP. Wydatki związane z działalnością komisji są pokrywane ze środków Funduszu Leśnego.

§ 6

Regulamin konkursu Nagrody, o którym mowa w § 4, powinien zawierać:

- Kategorie Nagrody przewidziane w danej edycji Nagrody;

- Przewidywane liczba i wysokość nagród;

- Tryb zgłaszania prac;

- Tryb wyłamania laureatów.

§ 7

1. Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia werdyktu rekomendowanego przez komisję konkursową przyznania nagród i ich wysokości, podejmuje dyrektor generalny Lasów Państwowych.

2. Dyrektor generalny Lasów Państwowych może odstąpić od ogłoszenia kolejnej edycji nagrody w danym roku, lub nie przyznać nagrody za dany rok.

3. Informację o ogłoszeniu kolejnej edycji Nagrody, oraz o przyznaniu Nagród za dany rok, ogłasza się w prasie, na stronach internetowych LP i za pośrednictwem rzeczników prasowych Lasów Państwowych

§ 8

1. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i dotyczy Nagrody przyznawanej za rok 2002 i lata następne.

§ 9

1. Z dniem podpisania niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 27 dyrektora generalnego Lasów Państwowych dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta oraz nadania regulaminu przyznawania tej Nagrody (G-0892-16)