Decyzja nr 98/2007

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje.

§ 1

Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2008, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji (bez publikacji – przyp. red).

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak