Zarządzenie Nr 28/2004

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. Nr 56 z 2000r., poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 maja 2002r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 2 pkt 3) - dotyczącym komórek organizacyjnych w pionie Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Marketingu, Organizacji i Rozwoju – skreśla się p.pkt e) dotyczący Stanowiska ds. Strategii Rozwoju SILP symbol OS”

2) skreśla się § 44a – dotyczący zadań Stanowiska ds. Strategii Rozwoju SILP.

3) w schemacie organizacyjnym na stronie 35, w pionie Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Marketingu, Organizacji i Rozwoju – skreśla się „Stanowisko ds. Strategii Rozwoju SILP [OS].”

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31.03.2003r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk