Zarządzenie Nr 36/2004

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W Instrukcji sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, stanowiącej część 1 Instrukcji urządzania lasu, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 17, w ust.4 skreśla się wyrazy: „lub stanowiących współwłasność” oraz wprowadza się ust. 5 w brzmieniu: „5. Sposób oznaczenia gruntów stanowiących współwłasność skarbu państwa i osób fizycznych (lub osób prawnych) określa się podczas narady wstępnej (patrz § 126), z zastrzeżeniem, iż powierzchnia współwłasności, a także miąższość na niej, nie podlegają prostej redukcji wielkością udziału i nie są elementem planowania urządzeniowego, zaś ich ewentualne ujęcie dla celów ewidencyjnych może mieć miejsce po podsumowaniu danych inwentaryzacyjnych i zestawień planu urządzenia lasu.”;

2) w § 21, w ust.1 po wyrazie: „spornych” stawia się kropkę i skreśla się pozostałe wyrazy: „i pozostających we współwłasności skarbu państwa i osób fizycznych (lub osób prawnych).”;

3) w § 82, w ust.7 lit m skreśla się wyrazy: „na gruntach stanowiących współwłasność”;

4) w § 56, w ust.1 po wyrazie: „taksacyjnym” stawia się kropkę i skreśla się pozostałe wyrazy: „,a dodatkowo ocenia się stopień uszkodzenia drzew występujących na powierzchni (z podaniem głównej przyczyny uszkodzeń.”;

5) w § 125, w ust. 2 pkt 10 zmienia się wyrazy: „(B25)” na wyrazy: „(A25)";

6) w § 83 ust.1 zmienia się całość dotychczasowego zapisu na następujący: „1. Przeciętne wieki rębności dla sosny, świerka, jodły, dębu i buka, wyznaczające przeciętny wiek osiągania celu gospodarowania wg panujących gatunków drzew w drzewostanach nadleśnictwa, przyjmuje się zgodnie z wykazem opracowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmian w Instrukcji urządzania lasu”;

7) w § 83 ust.2 zmienia się całość dotychczasowego zapisu na następujący: „2. Przeciętne wieki rębności dla panujących gatunków drzew w nadleśnictwie przyjmowane są podczas KTG z dopuszczalnego zakresu, sprecyzowanego w wykazie o którym mowa w ust. 1. Przyjęcie przeciętnego wieku rębności spoza dopuszczalnego zakresu może mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych; wymagana jest wtedy zgoda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek przewodniczącego KTG, zaopiniowany przez właściwy Zespół Ochrony Lasu.”.

2. Wykaz wieków rębności dla sosny, świerka, jodły, dębu i buka, wg RDLP i nadleśnictw, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk