Zarządzenie Nr 12/1996

28.06.2016
Na podstawie § 6 statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Celem zachowania integracji systemu informatycznego Lasów Państwowych, zwanego dalej "SILP" , wprowadza się jednolite tabele kodów dla danych stałych globalnych, stanowiące załączniki od 2 do 72, których spis zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mogą stosować wyłącznie kody zawarte w załącznikach, o których mowa w ust. 1.

3. Postanowienia ust. 2 należy stosować we współpracy z podmiotami gospodarczymi, których praca na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jest rejestrowana w SILP.

§ 2.

1. Zmiany kodów mogą być dokonane w wyniku:

1) urzędowych decyzji zmieniających dane zawarte w tabelach kodów,

2) zmian podstaw prawnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "PGL LP",

3) decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

4) wykrytych błędów w funkcjonującej bazie danych globalnych,

5) zmian systemu informatycznego Lasów Państwowych, wprowadzonych zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 1994 r. wprowadzającego zasady funkcjonowania systemu informatycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak:DG-10-ZI-sz-21/94).

2. Zmiany w załączonych tabelach kodów wynikające z uregulowań zawartych w ust. 1 mogą być wprowadzone przez Naczelnika Wydziału Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zwanej dalej DGLP, wyłącznie w przypadku:

1) zgłoszenia potrzeby zmiany zawartości tabel kodów i innych informacji źródłowych przez kierownika komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy DGLP i

2) podjęcia decyzji merytorycznej dotyczącej konieczności wprowadzenia zmian w bazie danych globalnych przez kierownika Zespołu ds. Systemu Informacyjnego DGLP.

3. Za zgodność zawartości kodów i nazewnictwa wprowadzonych do tabel, o których mowa w § 1, ust. 1 z przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w PGL LP odpowiada kierownik komórki organizacyjnej, któremu przypisana jest opieka nad daną tabelą zgodnie z załącznikiem 1 do zarządzenia.

4. Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP odpowiada za:

1) rozpowszechnianie zmian w danych stałych globalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych objętych działaniem systemu informatycznego Lasów Państwowych,

2) powiadomienie osób, o których mowa w ust. 2, o wdrożeniu zmian w danych stałych globalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.