Zarządzenie nr 40/2008

28.06.2016
Na podstawie art. 32, ust. 3, pkt 2 i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., jak też w związku z § 3, ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje.

§ 1

1. W Nadleśnictwie Wichrowo łączy się obręby leśne Łaniewo oraz Wichrowo, w jeden obręb leśny o nazwie Wichrowo (kod SILP 07-30-1).

2. W Nadleśnictwie Orneta zmienia się przebieg granic obrębów leśnych Orneta i Pieniężno jak w § 3, ust. 2.

§ 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1, ust. 1 Nadleśnictwo Wichrowo będzie mieć jeden obręb leśny Wichrowo o powierzchni ogólnej 18 481,46 ha.

§ 3

1. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Wichrowo określa załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Orneta i jego obrębów leśnych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmiany określone w § 1–3 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej lub na mapach topograficznych w skali 1:50 000 w jednostkach organizacyjnych wymienionych w tytule zarządzenia oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 5

Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych obrębów leśnych w Nadleśnictwie Wichrowo oraz Orneta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan