Decyzja nr 99/2007

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.), a także § 6, ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r., nr 134, poz. 692) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje.

§ 1

Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2008 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:

1. Białystok

2. Gdańsk

3. Katowice

4. Kraków

5. Krosno

6. Lublin

7. Łódź

8. Olsztyn

9. Piła

10. Poznań

11. Radom

12. Szczecin

13. Szczecinek

14. Toruń

15. Warszawa

16. Wrocław

17. Zielona Góra

obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP (załączników nie publikujemy – przyp. red.), plan:

1) przychodów, kosztów i wyniku (zał. 1),

2) zadań finansowanych ze środków budżetowych oraz prognozę dochodów budżetu państwa (zał. 1a),

3) finansowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zał. 2).

4) zatrudnienia i wynagrodzeń (zał. 3),

5) wybranych zadań rzeczowych (zał. 4),

6) rozrachunków wewnątrzbranżowych (zał. 5),

7) działalności jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych (zał. 6).

§ 2

Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6, ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak