Zarządzenie nr 7A/2006

28.06.2016
Na podstawie art. 33, ust. 1 i ust. 3, pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435) oraz § 6 i § 8, ust. 1, pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Wytyczne w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do wdrożenia wytycznych i przeprowadzenia w tym zakresie szkoleń w nadzorowanych nadleśnictwach, w terminie do 30 września 2006 r.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 7 dyrektora naczelnego Lasów Państwowych z 7 kwietnia 1988 r. w sprawie selekcji drzew dla potrzeb nasiennictwa leśnego (znak: P-1-713-4/88).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.


DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

mgr inż. Andrzej Matysiak