Decyzja Nr 69/2005

28.06.2016
Na podstawie art. 32 ust.3 pkt. 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (jednolity tekst w Dz.U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679, z późniejszymi zmianami) i § 3 ust. 3 zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.XI.1996r. w sprawie obrębów leśnych, postanawiam co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2006r. wprowadza się zmiany granic i powierzchni obrębów leśnych w Nadleśnictwie Radomsko polegające na wyłączeniu z obrębu leśnego Radomsko oddziałów: 326-a; 372-a,b,c,d,f,g,h; 394-f; 372A-a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,fx,gx,hx, ix,jx,kx,lx,.mx,nx,ox,~a; 372B-a,b,c,d,f,g,h,i,j; 375B-a; 375C-a,b,c,d,f,g,h o łącznej powierzchni 72,44 ha, które włącza się do obrębu leśnego Pajęczno.

§ 2.

W związku ze zmianami określonymi w § 1, obręby leśne w Nadleśnictwie Radomsko mieć będą powierzchnię ogólną jak niżej:

1) Obręb leśny Kobiele Wielkie 7686,15ha;

2) Obręb leśny Radomsko 5977,72ha;

3) Obręb leśny Pajęczno 3432,91ha.

§ 3.

Określa się zasięg terytorialny z podziałem na obręby leśne Nadleśnictwa Radomsko - zgodnie z załącznikiem do decyzji.

§ 4.

Zmiany określone w §§ 1-3 podlegają naniesieniu na mapach topograficznych w skali 1:50000 przechowywanych w RDLP Łódź, Nadleśnictwie Radomsko i w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz uwzględnieniu w planach urządzenia lasów.

§ 5.

Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w powierzchni i zasięgach terytorialnych Nadleśnictwa Radomsko i jego obrębów leśnych.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
DYREKTOR GENERALNY
LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Janusz Dawidziuk