Zarządzenie Nr 74/2002

28.06.2016
Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ) w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zwany dalej OKL, powołany zarządzeniem nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 1986 roku, (znak P-3-0102-16/86), jest działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, nie posiadającą osobowości prawnej o zasięgu krajowym, o której mowa w art.32 ust.2 pkt.4 wyżej przywołanej ustawy o lasach.

2. Siedzibą OKL jest Gołuchów, powiat Pleszew, województwo wielkopolskie.

3. OKL używa własne logo określone w załączniku nr 1.

§ 2

OKL działa z wykorzystaniem mienia i przedmiotów mienia przekazanego dyrektorowi OKL. Aktywa, powstające w toku prowadzonej działalności , stają się składnikami majątku OKL.

§ 3

1. OKL działa na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

2. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu nadzoruje działalność OKL na mocy posiadanego pełnomocnictwa.

3. OKL zarządza, na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności dyrektor, powoływany i odwoływany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

4. Dyrektor OKL, w ramach prowadzonej działalności w zakresie gospodarki leśnej i poza gospodarką leśną, reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych.

5. Dyrektor OKL w rozumieniu kodeksu pracy, jest pracodawcą w stosunku do osób zatrudnionych w OKL .

§ 4

1. Dyrektor OKL samodzielnie kształtuje podział zadań i kompetencji oraz samodzielnie ustala regulamin pracy.

2. Dyrektor OKL samodzielnie kształtuje zasady wynagradzania pracowników OKL, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem nie przekroczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wynikającego z planu finansowego OKL.

3. Dyrektor OKL ma prawo do pobierania informacji od kierowników komórek organizacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jeśli będzie to niezbędne do wykonywania zadań OKL.

§ 5

1. OKL, w ramach działalności dodatkowej, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692), prowadzi prace na rzecz działalności administracyjnej w zakresie:

1) ochrony dziedzictwa leśnictwa polskiego, w tym prowadzenie działalności w zakresie muzealnictwa leśnego, poprzez:

a) gromadzenie materialnego i niematerialnego dorobku leśnictwa,

b) prowadzenie badań i studiów historycznych dotyczących leśnictwa oraz sporządzanie dokumentacji badań muzealnych, archiwalnych i historycznych,

c) prowadzenie konserwacji eksponatów materialnego i niematerialnego dorobku leśnictwa ,

d) udostępnianie zbiorów muzealnych dla zwiedzających,

e) konserwację i bieżące prowadzenie zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego wraz z pielęgnacją, ochroną i rewaloryzację Parku – Arboretum,

2) zarządzania zasobami informacyjnymi, przede wszystkim odnoszącymi się do wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu LP, technice i technologii, a także kulturze leśnej, poprzez:

a) promocję i popularyzację wiedzy o misji i roli Lasów Państwowych,

b) edukację leśną społeczeństwa (w tym społeczności leśnej),

c) zaspakajanie zapotrzebowania na wiedzę o Lasach Państwowych ze strony środków masowego przekazu,

d) udostępnianie zbiorów muzealnych, archiwalnych, wiedzy historycznej o leśnictwie w celach naukowo-badawczych,

e) działalność wydawniczą i ekspercką,

f) współudział w prowadzeniu określonych stron internatowych,

g) organizowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, olimpiad, seminariów, kursów, konkursów, targów, wystaw itp.,

3) prowadzenia ciągłej kampanii mającej za przedmiot bezpośrednią edukację leśną społeczeństwa poprzez:

a) prowadzenie i udostępnianie dla zwiedzających pokazowej zagrody zwierząt, wraz z pełnym przekazem wiedzy o łowiectwie, roli i znaczeniu dzikich zwierząt w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych,

b) udostępnianie dla zwiedzających Parku - Arboretum w Gołuchowie, połączone z przekazywaniem możliwie pełnej wiedzy o gatunkach drzew leśnych, a także produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcjach lasu,

4) sprawowania mecenatu nad twórczością artystyczną leśników oraz twórców, których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem,

5) współpracy, wymiany doświadczeń z uczelniami i szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, arboretami i ogrodami botanicznymi, muzeami w kraju i za granicą.

2. W ramach działalności dodatkowej na rzecz gospodarki leśnej, OKL prowadzi:

1) sprzedaż zewnętrzną sadzonek produkowanych w szkółce służącej przebudowie i rewaloryzacji Parku - Arboretum ,

2) sprzedaż drewna pozyskiwanego w ramach usuwania posuszu i prac rewaloryzacyjnych w Parku-Arboretum,

3) działalność lokacyjną poprzez bieżące lokowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz zakładanie lokat terminowych,

4) działalność bytową na rzecz własnych pracowników,

5) inną działalność dodatkową, specyfikowaną szczegółowo w corocznym planie finansowo- gospodarczym OKL.

3. W ramach działalności poza gospodarką leśną OKL, prowadzi:

1) świadczenie usług rekreacyjno - turystycznych,

2) świadczenie usług gastronomicznych,

3) działalność handlową, w tym sprzedaż pamiątek i innych towarów w sklepie przyzakładowym,

4) świadczenie usług pobytowych (hotelarskich i podobnych)

5) wynajem środków transportowych

6) wydzierżawianie i wynajem składników majątkowych w dyspozycji OKL,

7) działalność bytową dla własnych pracowników,

8) wynajem mieszkań dla osób nie będących pracownikami Lasów Państwowych,

9) inną działalność poza gospodarką leśną, określoną szczegółowo w corocznym planie finansowo - gospodarczym OKL.

§ 6

1. Działalność OKL - jako działalność dodatkowa lub działalność poza gospodarką leśną - jest objęta podatkiem dochodowym, chyba że przepisy prawa wyłączają przedmiotowo dany obszar działalności OKL z tego obowiązku podatkowego.

2. Rozrachunki wewnętrznobranżowe OKL prowadzi za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

§ 7

1. OKL pokrywa swoje koszty z przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług na rzecz jednostek LP i innych podmiotów gospodarczych.

2. Na wyrównanie niedoboru środków powstających przy realizacji zadań, o których mowa w § 5 ust.1 , OKL otrzymuje dopłatę z funduszu leśnego, ustalaną corocznie w planie finansowo-gospodarczym Lasów Państwowych

3. Podstawą gospodarki finansowej OKL jest plan finansowo-gospodarczy zawierający w szczególności:

1) zadania rzeczowe,

2) przychody ze sprzedaży,

3) koszty planowanej działalności,

4) wynik finansowy.

4. Plan, o którym mowa w ust. 3, jest przyjmowany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Plan finansowo-gospodarczy OKL wchodzi w skład planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

5. Integralną częścią planu finansowo-gospodarczego jest roczny program, przewidywanych zadań do realizacji , wynikających z prowadzonej działalności, który podlega akceptacji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

§ 8

1. Organem doradczym dyrektora OKL jest Rada Naukowa powoływana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na okres 4 lat, składająca się maksymalnie z piętnastu członków.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

3. Przewodniczący Rady wybrany zostaje na pierwszym posiedzeniu.

4. Przewodniczący opracowuje regulamin funkcjonowania Rady i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych

§ 9

W zarządzeniu Nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 1986 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (znak: P-3-0102-16/86), wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 skreśla się wyrazy „wchodzącą w skład Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu”,

2) skreśla się paragrafy : 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

§ 10

Traci moc:
Zarządzenie Nr 39 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 1995 roku , zmieniające zarządzenie Nr 26 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych (znak: EO-0102-38/95), w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , z tym że przepisy § 6 ust. 2 i § 7 ust.2, ust. 4 i ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.


Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk