Zarządzenie nr 62/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 5, ust. 1 i 2 zarządzenia nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lipca 2008 r. w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych, zarządzam, co następuje.

§ 1

Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w składzie:

1) Przewodniczący: Tomasz Wójcik – zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. marketingu i organizacji;

członkowie:

2) Piotr Grygier – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Poznań,

3) Jan Karetko – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Olsztyn,

4) Andrzej Ballaun – naczelnik Wydziału Marketingu i Handlu DGLP,

5) Tomasz Grądzki – główny specjalista Służby Leśnej w Wydziale Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP.

§ 2

Zadania i szczegółowy tryb prac komisji określa zarządzenie
nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 9 lipca 2008 r. (znak: GK-1101-32/08) w sprawie wyłaniania w drodze konkursów kandydatów na stanowiska dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych, przywołane w preambule niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przewodniczący komisji oraz członkowie składają, każdorazowo przed przystąpieniem do procedury konkursowej na stanowisko dyrektora danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, oświadczenia, o których mowa w § 6, ust. 2 ww. zarządzenia, o braku przeszkód w bezstronnym uczestnictwie w pracach komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan