Zarządzenie nr 49/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Przypis 2) w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu, zarządzam, co następuje.

§ 1

Uchylam zarządzenie nr 5 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 1 lutego 2007 r. (znak: OM-906-1-25/07) w sprawie ustalenia sposobu wyboru wykonawców usług obcych na rzecz zakładów Lasów Państwowych oraz nadleśnictw realizowanych w ciężar ryczałtu transportowo-spedycyjnego, z późniejszymi zmianami (zarządzenie nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 25 października 2007 r., znak: OM-906-1-315/07).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan

Przypisy:

1. Przez zakład Lasów Państwowych, zgodnie z interpretacją ustawy o lasach, należy rozumieć inną jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych.

2. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.