Zarządzenie nr 29/2008

28.06.2016
Na podstawie § 6 i 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje.

§ 1

Ustala się wykaz obowiązujących w PGL LP wytycznych, instrukcji i zasad wg stanu prawnego na 31 grudnia 2007 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 65 dyrektora generalnego Lasów Państwowych
z 29 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wytycznych, instrukcji, norm i zasad obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

dr inż. Marian Pigan