Zarządzenie Nr 47A/2005

28.06.2016
Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz.435.) oraz § 8, ust.1 pkt 1 statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. W celu uproszczenia procedur oraz zwiększenia możliwości uznawania odnowień naturalnych, szczególnie powstających samoistnie na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanów, wprowadzam do stosowania w Lasach Państwowych znowelizowane zalecenia w zakresie uznawania, oceny i ewidencjonowania odnowień naturalnych, zwane dalej zaleceniami, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2.

1. Zobowiązuję Panów dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych do wdrożenia i stosowania znowelizowanych zaleceń w bieżącej działalności gospodarczej.

2.Zobowiązuję Wydział Gospodarki Leśnej DGLP do zlecenia Wydziałowi Informatyki wprowadzenia zmian w SILP, które umożliwią ewidencjonowanie uznanych odnowień naturalnych w systemie planów i w opisie taksacyjnym oraz poprawią przejrzystość informacji dotyczących odnowień naturalnych zawartych w hurtowni danych.

3. Zobowiązuję Wydział Informatyki DGLP do opracowania czytelnej instrukcji ewidencjonowania w SILP odnowień naturalnych.
§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 maja 1999 r. znak ZG-7120-1-99.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 r.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk